หมวดหมู่:

geophysique

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgeophysique

 • การออกเสียง : globe globe [en]
 • การออกเสียง : moho moho [es]
 • การออกเสียง : Siberia Siberia [en]
 • การออกเสียง : secousse secousse [fr]
 • การออกเสียง : Alfred Wegener Alfred Wegener [fr]
 • การออกเสียง : sima sima [hu]
 • การออกเสียง : tremor tremor [en]
 • การออกเสียง : tremblement de terre tremblement de terre [fr]
 • การออกเสียง : olivine olivine [en]
 • การออกเสียง : Gondwana Gondwana [fr]
 • การออกเสียง : fossé rhénan fossé rhénan [fr]
 • การออกเสียง : rift rift [en]
 • การออกเสียง : sial sial [en]
 • การออกเสียง : Xavier Le Pichon Xavier Le Pichon [fr]
 • การออกเสียง : Panthalassa Panthalassa [fr]
 • การออกเสียง : Mohorovicic Mohorovicic [fr]
 • การออกเสียง : subduction subduction [fr]
 • การออกเสียง : point chaud point chaud [fr]
 • การออกเสียง : faille de San Andreas faille de San Andreas [fr]
 • การออกเสียง : réplique réplique [fr]
 • การออกเสียง : volcanique volcanique [fr]
 • การออกเสียง : Baltica Baltica [en]
 • การออกเสียง : Thétys Thétys [fr]
 • การออกเสียง : archéomagnétisme archéomagnétisme [fr]
 • การออกเสียง : tectonique des plaques tectonique des plaques [fr]
 • การออกเสียง : échelle Rossi-Forel échelle Rossi-Forel [fr]
 • การออกเสียง : sismographe sismographe [fr]
 • การออกเสียง : failles transformantes failles transformantes [fr]
 • การออกเสียง : aurore boréale aurore boréale [fr]
 • การออกเสียง : échelle de Shindo échelle de Shindo [fr]
 • การออกเสียง : lithosphère lithosphère [fr]
 • การออกเสียง : mer marginale mer marginale [fr]
 • การออกเสียง : Physique du Globe Physique du Globe [fr]
 • การออกเสียง : aurore australe aurore australe [fr]
 • การออกเสียง : Pangée Pangée [fr]
 • การออกเสียง : onde S onde S [fr]
 • การออกเสียง : sismologie sismologie [fr]
 • การออกเสียง : Pannotia Pannotia [fr]
 • การออกเสียง : échelle de Richter échelle de Richter [fr]
 • การออกเสียง : dipôle magnétique dipôle magnétique [fr]
 • การออกเสียง : asthénosphère asthénosphère [fr]
 • การออกเสียง : magmatique magmatique [fr]
 • การออกเสียง : géophysicien géophysicien [fr]
 • การออกเสียง : géomagnétisme géomagnétisme [fr]
 • การออกเสียง : obduction obduction [fr]
 • การออกเสียง : épicentre épicentre [fr]
 • การออกเสียง : Panthalassée Panthalassée [fr]
 • การออกเสียง : hydrosphère hydrosphère [fr]
 • การออกเสียง : rémanence thermomagnétique rémanence thermomagnétique [fr]
 • การออกเสียง : supercontinent supercontinent [fr]
 • การออกเสียง : discontinuité de Lehman discontinuité de Lehman [fr]
 • การออกเสียง : bradyséisme bradyséisme [fr]
 • การออกเสียง : basalte basalte [fr]
 • การออกเสียง : gravimétrie gravimétrie [fr]
 • การออกเสียง : Rodinia Rodinia [fr]
 • การออกเสียง : sismicité sismicité [fr]
 • การออกเสียง : géophysique géophysique [fr]
 • การออกเสียง : Robert Dietz Robert Dietz [fr]
 • การออกเสียง : sismologique sismologique [fr]
 • การออกเสียง : microplaque microplaque [fr]
 • การออกเสียง : ride médio-océanique ride médio-océanique [fr]
 • การออกเสียง : magnétosphère magnétosphère [fr]
 • การออกเสียง : discontinuité de Gutenberg discontinuité de Gutenberg [fr]
 • การออกเสียง : arc des Antilles arc des Antilles [fr]
 • การออกเสียง : sismogramme sismogramme [fr]
 • การออกเสียง : vallée du grand rift vallée du grand rift [fr]
 • การออกเสียง : hydrothermalisme hydrothermalisme [fr]
 • การออกเสียง : arc insulaire arc insulaire [fr]
 • การออกเสียง : cycle de Wilson cycle de Wilson [fr]
 • การออกเสียง : onde P onde P [fr]
 • การออกเสียง : mésosphère mésosphère [fr]
 • การออกเสียง : croûte terrestre croûte terrestre [fr]
 • การออกเสียง : tholéiite tholéiite [fr]
 • การออกเสียง : paléomagnétisme paléomagnétisme [fr]
 • การออกเสียง : échelle de Mercalli échelle de Mercalli [fr]
 • การออกเสียง : péridotite péridotite [fr]
 • การออกเสียง : hypocentre hypocentre [fr]
 • การออกเสียง : géomagnétique géomagnétique [fr]
 • การออกเสียง : géochimie géochimie [fr]
 • การออกเสียง : échelle Medvedev-Sponheuer-Karnik échelle Medvedev-Sponheuer-Karnik [fr]
 • การออกเสียง : micro-séisme micro-séisme [fr]
 • การออกเสียง : géoïde géoïde [fr]
 • การออกเสียง : dérive des continents dérive des continents [fr]
 • การออกเสียง : ondes sismiques ondes sismiques [fr]
 • การออกเสียง : Jean-Michel Gaulier Jean-Michel Gaulier [fr]
 • การออกเสียง : révolution sidérale révolution sidérale [fr]
 • การออกเสียง : orogénèse orogénèse [fr]
 • การออกเสียง : plaque lithosphérique plaque lithosphérique [fr]
 • การออกเสียง : orographique orographique [fr]
 • การออกเสียง : paléocontinent paléocontinent [fr]
 • การออกเสียง : Laurasie Laurasie [fr]