หมวดหมู่:

Filosofia grega

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงFilosofia grega

 • การออกเสียง : Epicuro Epicuro [pt]
 • การออกเสียง : Plotino Plotino [it]
 • การออกเสียง : Pitágoras Pitágoras [pt]
 • การออกเสียง : Talete Talete [it]
 • การออกเสียง : Socrate Socrate [it]
 • การออกเสียง : Demócrito Demócrito [pt]
 • การออกเสียง : Diogene Diogene [it]
 • การออกเสียง : Aristotele Aristotele [it]
 • การออกเสียง : Porfirio Porfirio [es]
 • การออกเสียง : Xenofonte Xenofonte [pt]
 • การออกเสียง : Anassimene Anassimene [it]
 • การออกเสียง : Empedocle Empedocle [it]
 • การออกเสียง : Eraclito Eraclito [it]
 • การออกเสียง : Senofane Senofane [it]
 • การออกเสียง : Anassagora Anassagora [it]
 • การออกเสียง : Leucippo Leucippo [it]
 • การออกเสียง : Proclo Proclo [it]
 • การออกเสียง : Anassimandro Anassimandro [it]
 • การออกเสียง : Protagora Protagora [it]
 • การออกเสียง : Democrito Democrito [it]
 • การออกเสียง : αίσθησις αίσθησις [el]
 • การออกเสียง : Antistene Antistene [it]
 • การออกเสียง : Gorgia Gorgia [it]
 • การออกเสียง : Platone Platone [it]
 • การออกเสียง : Giamblico Giamblico [it]
 • การออกเสียง : Parmenide Parmenide [it]
 • การออกเสียง : Panezio Panezio [it]
 • การออกเสียง : Posidonio Posidonio [it]
 • การออกเสียง : Pirrone Pirrone [it]
 • การออกเสียง : Crisippo Crisippo [it]