หมวดหมู่:

environment

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงenvironment

 • การออกเสียง : Greta Thunberg Greta Thunberg [sv]
 • การออกเสียง : milieu milieu [fr]
 • การออกเสียง : pollution pollution [en]
 • การออกเสียง : medio medio [es]
 • การออกเสียง : ecological ecological [en]
 • การออกเสียง : porte-conteneurs porte-conteneurs [fr]
 • การออกเสียง : sustainability sustainability [en]
 • การออกเสียง : preservationist preservationist [en]
 • การออกเสียง : 風水 風水 [zh]
 • การออกเสียง : carbon credit carbon credit [en]
 • การออกเสียง : altocumulus altocumulus [en]
 • การออกเสียง : amvevad amvevad [br]
 • การออกเสียง : ecophagy ecophagy [en]
 • การออกเสียง : Institut français du pétrole Institut français du pétrole [fr]
 • การออกเสียง : Chinook Wind Chinook Wind [en]
 • การออกเสียง : epigenesis epigenesis [en]
 • การออกเสียง : gatan gatan [sv]
 • การออกเสียง : les pays en voie de développement les pays en voie de développement [fr]
 • การออกเสียง : Environmentalist Environmentalist [en]
 • การออกเสียง : le Bureau Véritas le Bureau Véritas [fr]
 • การออกเสียง : hothouse hothouse [en]
 • การออกเสียง : recyclage recyclage [fr]
 • การออกเสียง : eco-friendly eco-friendly [en]
 • การออกเสียง : ecotourism ecotourism [en]
 • การออกเสียง : déchets déchets [fr]
 • การออกเสียง : Greenpeace Greenpeace [de]
 • การออกเสียง : Exxon Valdez Exxon Valdez [fr]
 • การออกเสียง : environnemental environnemental [fr]
 • การออกเสียง : flotter flotter [fr]
 • การออกเสียง : Christo Christo [en]
 • การออกเสียง : impact sur l'environnement impact sur l'environnement [fr]
 • การออกเสียง : 環境省 環境省 [ja]
 • การออกเสียง : Amoco Cadiz Amoco Cadiz [en]
 • การออกเสียง : pollution marine pollution marine [fr]
 • การออกเสียง : le Rail le Rail [fr]
 • การออกเสียง : manœuvre manœuvre [fr]
 • การออกเสียง : greenhouse gases greenhouse gases [en]
 • การออกเสียง : climate research climate research [en]
 • การออกเสียง : Coriolis Force Coriolis Force [en]
 • การออกเสียง : ligne d'arbres ligne d'arbres [fr]
 • การออกเสียง : David McTaggart David McTaggart [en]
 • การออกเสียง : marée noire marée noire [fr]
 • การออกเสียง : covoiturage covoiturage [fr]
 • การออกเสียง : fuel lourd fuel lourd [fr]
 • การออกเสียง : courir sur son erre courir sur son erre [fr]
 • การออกเสียง : non-manœuvrant non-manœuvrant [fr]
 • การออกเสียง : perte de conteneur perte de conteneur [fr]
 • การออกเสียง : dégazage sauvage dégazage sauvage [fr]
 • การออกเสียง : perdre son chargement perdre son chargement [fr]
 • การออกเสียง : les Verts les Verts [fr]
 • การออกเสียง : normes de sécurité normes de sécurité [fr]
 • การออกเสียง : malveillance malveillance [fr]
 • การออกเสียง : pluies acides pluies acides [fr]
 • การออกเสียง : greenfield greenfield [en]
 • การออกเสียง : chaine alimentaire chaine alimentaire [fr]
 • การออกเสียง : Abeille-Flandre Abeille-Flandre [fr]
 • การออกเสียง : Torrey Canyon Torrey Canyon [fr]
 • การออกเสียง : Alberta Clipper Alberta Clipper [en]
 • การออกเสียง : appareil à gouverner appareil à gouverner [fr]
 • การออกเสียง : déballastage déballastage [fr]
 • การออกเสียง : avarie de machine avarie de machine [fr]
 • การออกเสียง : le Lloyd's le Lloyd's [fr]
 • การออกเสียง : pointage radar pointage radar [fr]
 • การออกเสียง : chimiquier chimiquier [fr]
 • การออกเสียง : Bulk Richardson Number Bulk Richardson Number [en]
 • การออกเสียง : cargo mixte cargo mixte [fr]
 • การออกเสียง : accident majeur accident majeur [fr]
 • การออกเสียง : EROEI EROEI [en]
 • การออกเสียง : substance dangereuse substance dangereuse [fr]
 • การออกเสียง : navires vétustes navires vétustes [fr]
 • การออกเสียง : ماحول ماحول [ur]
 • การออกเสียง : Ro-ro Ro-ro [fr]
 • การออกเสียง : medioambiente medioambiente [es]
 • การออกเสียง : 動物の権利 動物の権利 [ja]
 • การออกเสียง : lutte antipollution lutte antipollution [fr]
 • การออกเสียง : avarie de barre avarie de barre [fr]
 • การออกเสียง : chargement en pontée chargement en pontée [fr]
 • การออกเสียง : Technonatur Technonatur [de]
 • การออกเสียง : catastrophe industrielle catastrophe industrielle [fr]
 • การออกเสียง : kontaminera kontaminera [sv]
 • การออกเสียง : visite de contrôle visite de contrôle [fr]
 • การออกเสียง : ingurumen ingurumen [eu]
 • การออกเสียง : mazouter mazouter [fr]
 • การออกเสียง : navire pétrolier navire pétrolier [fr]
 • การออกเสียง : dégazage dégazage [fr]
 • การออกเสียง : oiseau mazouté oiseau mazouté [fr]
 • การออกเสียง : nettoyage des plages nettoyage des plages [fr]
 • การออกเสียง : Feeder Bands Feeder Bands [en]
 • การออกเสียง : vétusté vétusté [fr]
 • การออกเสียง : nettoyage des oiseaux nettoyage des oiseaux [fr]
 • การออกเสียง : biorestauration biorestauration [fr]
 • การออกเสียง : dégazer dégazer [fr]
 • การออกเสียง : roulier roulier [fr]
 • การออกเสียง : LADEE LADEE [en]
 • การออกเสียง : sewage plant sewage plant [en]
 • การออกเสียง : net energy net energy [en]
 • การออกเสียง : IFP IFP [fr]
 • การออกเสียง : méthanier méthanier [fr]
 • การออกเสียง : société de qualification société de qualification [fr]
 • การออกเสียง : epigenome epigenome [en]