หมวดหมู่:

dyrektor

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงdyrektor

 • การออกเสียง : dyrektorka dyrektorka [pl]
 • การออกเสียง : dyrektorski dyrektorski [pl]
 • การออกเสียง : sekretarka sekretarka [pl]
 • การออกเสียง : wicedyrektor wicedyrektor [pl]
 • การออกเสียง : techniczny techniczny [pl]
 • การออกเสียง : wymieniony wymieniony [pl]
 • การออกเสียง : nieodpowiedzialny nieodpowiedzialny [pl]
 • การออกเสียง : generalny generalny [pl]
 • การออกเสียง : dyktować dyktować [pl]
 • การออกเสียง : dyro dyro [pl]
 • การออกเสียง : przemawiający przemawiający [pl]
 • การออกเสียง : obwiniany obwiniany [pl]