• การออกเสียงคำว่า nietrzeźwość nietrzeźwość [pl]
 • การออกเสียงคำว่า un pochard un pochard [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pochetron pochetron [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ivrogne ivrogne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า poivrot poivrot [fr]
 • การออกเสียงคำว่า lever le coude lever le coude [fr]
 • การออกเสียงคำว่า sac-à-vin sac-à-vin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า lichetrogner lichetrogner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า alcolo alcolo [fr]
 • การออกเสียงคำว่า saoulot saoulot [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bibard bibard [fr]
 • การออกเสียงคำว่า picoler picoler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bibassier bibassier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า pilier de bar pilier de bar [fr]
 • การออกเสียงคำว่า cuitard cuitard [fr]