หมวดหมู่:

contractions

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcontractions

 • การออกเสียง : can't can't [en]
 • การออกเสียง : you're you're [en]
 • การออกเสียง : don't don't [en]
 • การออกเสียง : ain't ain't [en]
 • การออกเสียง : y'all y'all [en]
 • การออกเสียง : we're we're [en]
 • การออกเสียง : I'm I'm [en]
 • การออกเสียง : aren't aren't [en]
 • การออกเสียง : they're they're [en]
 • การออกเสียง : you'll you'll [en]
 • การออกเสียง : I've I've [en]
 • การออกเสียง : I'll I'll [en]
 • การออกเสียง : there's there's [en]
 • การออกเสียง : isn't isn't [en]
 • การออกเสียง : wouldn't wouldn't [en]
 • การออกเสียง : didn't didn't [en]
 • การออกเสียง : won't won't [en]
 • การออกเสียง : zoo zoo [en]
 • การออกเสียง : I'd I'd [en]
 • การออกเสียง : that's that's [en]
 • การออกเสียง : gotta gotta [en]
 • การออกเสียง : gonna gonna [en]
 • การออกเสียง : o'clock o'clock [en]
 • การออกเสียง : weren't weren't [en]
 • การออกเสียง : you've you've [en]
 • การออกเสียง : doesn't doesn't [en]
 • การออกเสียง : ma'am ma'am [en]
 • การออกเสียง : there're there're [en]
 • การออกเสียง : couldn't couldn't [en]
 • การออกเสียง : they'll they'll [en]
 • การออกเสียง : loco loco [ia]
 • การออกเสียง : must've must've [en]
 • การออกเสียง : y'all'd've y'all'd've [en]
 • การออกเสียง : it'll it'll [en]
 • การออกเสียง : wasn't wasn't [en]
 • การออกเสียง : we'll we'll [en]
 • การออกเสียง : would've would've [en]
 • การออกเสียง : vet vet [en]
 • การออกเสียง : cosplay cosplay [en]
 • การออกเสียง : shouldn't shouldn't [en]
 • การออกเสียง : hadn't hadn't [en]
 • การออกเสียง : what's what's [en]
 • การออกเสียง : she's she's [en]
 • การออกเสียง : that'll that'll [en]
 • การออกเสียง : he's he's [en]
 • การออกเสียง : it'd it'd [en]
 • การออกเสียง : haven't haven't [en]
 • การออกเสียง : we've we've [en]
 • การออกเสียง : what're what're [en]
 • การออกเสียง : 'twas 'twas [en]
 • การออกเสียง : they’ve they’ve [en]
 • การออกเสียง : could've could've [en]
 • การออกเสียง : you'd you'd [en]
 • การออกเสียง : who's who's [en]
 • การออกเสียง : it's it's [en]
 • การออกเสียง : should've should've [en]
 • การออกเสียง : mustn't mustn't [en]
 • การออกเสียง : what'd what'd [en]
 • การออกเสียง : wanna wanna [en]
 • การออกเสียง : that'd that'd [en]
 • การออกเสียง : might've might've [en]
 • การออกเสียง : hasn't hasn't [en]
 • การออกเสียง : what've what've [en]
 • การออกเสียง : sax sax [en]
 • การออกเสียง : shouldn't've shouldn't've [en]
 • การออกเสียง : she'll she'll [en]
 • การออกเสียง : I'd've I'd've [en]
 • การออกเสียง : who'll who'll [en]
 • การออกเสียง : wouldn't've wouldn't've [en]
 • การออกเสียง : talc talc [en]
 • การออกเสียง : shan't shan't [en]
 • การออกเสียง : bios bios [en]
 • การออกเสียง : what'll what'll [en]
 • การออกเสียง : how'd how'd [en]
 • การออกเสียง : I'mma I'mma [en]
 • การออกเสียง : couldn't've couldn't've [en]
 • การออกเสียง : he'll he'll [en]
 • การออกเสียง : they'd they'd [en]
 • การออกเสียง : you'd've you'd've [en]
 • การออกเสียง : there'd there'd [en]
 • การออกเสียง : prenup prenup [en]
 • การออกเสียง : how's how's [en]
 • การออกเสียง : Indie Indie [pl]
 • การออกเสียง : who'd who'd [en]
 • การออกเสียง : we'd've we'd've [en]
 • การออกเสียง : hubby hubby [en]
 • การออกเสียง : Di (name) Di (name) [en]
 • การออกเสียง : oughtn't oughtn't [en]
 • การออกเสียง : sth sth [en]
 • การออกเสียง : reverb reverb [en]
 • การออกเสียง : cuppa cuppa [en]
 • การออกเสียง : amn't amn't [en]
 • การออกเสียง : mightn't mightn't [en]
 • การออกเสียง : telecom telecom [en]
 • การออกเสียง : we'd we'd [en]
 • การออกเสียง : she'd she'd [en]
 • การออกเสียง : 'sup 'sup [en]
 • การออกเสียง : these'll these'll [en]
 • การออกเสียง : he'd he'd [en]
 • การออกเสียง : East Mids East Mids [en]