หมวดหมู่:

chemical compound

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemical compound

 • การออกเสียง : cloro cloro [it]
 • การออกเสียง : amfetamina amfetamina [pl]
 • การออกเสียง : dimer dimer [en]
 • การออกเสียง : tamoxifen tamoxifen [en]
 • การออกเสียง : somatostatin somatostatin [en]
 • การออกเสียง : Eugenol Eugenol [hu]
 • การออกเสียง : oxalate oxalate [en]
 • การออกเสียง : methamphetamine methamphetamine [en]
 • การออกเสียง : chondroitin chondroitin [en]
 • การออกเสียง : cementite cementite [pt]
 • การออกเสียง : diacetyl diacetyl [en]
 • การออกเสียง : Citrat Citrat [de]
 • การออกเสียง : cementita cementita [pt]
 • การออกเสียง : Zementit Zementit [de]
 • การออกเสียง : dichloromethane dichloromethane [en]
 • การออกเสียง : abamectin abamectin [en]
 • การออกเสียง : Diazinon Diazinon [en]
 • การออกเสียง : graphane graphane [en]
 • การออกเสียง : vinylidene vinylidene [en]
 • การออกเสียง : chalcogenocarbonyl chalcogenocarbonyl [en]
 • การออกเสียง : sulfolane sulfolane [en]
 • การออกเสียง : ylide ylide [en]
 • การออกเสียง : Butanon Butanon [de]
 • การออกเสียง : epicatechin epicatechin [en]
 • การออกเสียง : saponin saponin [en]
 • การออกเสียง : 1,2-eneaminol 1,2-eneaminol [en]
 • การออกเสียง : nitrosamine nitrosamine [en]
 • การออกเสียง : acrolein acrolein [en]
 • การออกเสียง : phenols phenols [en]
 • การออกเสียง : eugénol eugénol [fr]
 • การออกเสียง : pentadienyl pentadienyl [en]
 • การออกเสียง : isothiocyanate isothiocyanate [en]
 • การออกเสียง : Carbosulfan Carbosulfan [de]
 • การออกเสียง : silanization silanization [en]
 • การออกเสียง : amygdalin amygdalin [en]
 • การออกเสียง : chloroxylenol chloroxylenol [en]
 • การออกเสียง : cémentite cémentite [fr]
 • การออกเสียง : ylid ylid [en]
 • การออกเสียง : fungate fungate [en]
 • การออกเสียง : ascaridole ascaridole [en]
 • การออกเสียง : Citronensäure Citronensäure [de]
 • การออกเสียง : molybdenum ditelluride molybdenum ditelluride [en]
 • การออกเสียง : dimethylmercury dimethylmercury [en]
 • การออกเสียง : Benfluralin Benfluralin [de]
 • การออกเสียง : Paraphenylenediamine Paraphenylenediamine [en]
 • การออกเสียง : tetrylit tetrylit [pl]
 • การออกเสียง : wodorotlenek wodorotlenek [pl]
 • การออกเสียง : triterpenoid triterpenoid [en]
 • การออกเสียง : Tebuconazole Tebuconazole [en]
 • การออกเสียง : polyg polyg [en]
 • การออกเสียง : capsinoid capsinoid [en]
 • การออกเสียง : Carbaryl Carbaryl [en]
 • การออกเสียง : humulone humulone [en]
 • การออกเสียง : Isoxathion Isoxathion [en]
 • การออกเสียง : orthosilicic orthosilicic [en]
 • การออกเสียง : نشادر نشادر [ur]
 • การออกเสียง : alkadienal alkadienal [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Nemotin Nemotin [en] รอการออกเสียง