หมวดหมู่:

Chechen numbers

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงChechen numbers

 • การออกเสียง : кхоъ кхоъ [ce]
 • การออกเสียง : доьалгӏа доьалгӏа [ce]
 • การออกเสียง : диъ диъ [ce]
 • การออกเสียง : исс исс [ce]
 • การออกเสียง : шолгӏа шолгӏа [ce]
 • การออกเสียง : бархӏ бархӏ [ce]
 • การออกเสียง : йолхалг1а йолхалг1а [ce]
 • การออกเสียง : итт итт [ce]
 • การออกเสียง : барх1алг1а барх1алг1а [ce]
 • การออกเสียง : иссалг1а иссалг1а [ce]
 • การออกเสียง : пхоьалгӏа пхоьалгӏа [ce]
 • การออกเสียง : хьалхара хьалхара [ce]
 • การออกเสียง : цхьаъ цхьаъ [ce]
 • การออกเสียง : ворхӏалгӏа ворхӏалгӏа [ce]
 • การออกเสียง : йалх йалх [ce]
 • การออกเสียง : кхоалгӏа кхоалгӏа [ce]
 • การออกเสียง : итталг1а итталг1а [ce]
 • การออกเสียง : ворхӏ ворхӏ [ce]
 • การออกเสียง : пхиъ пхиъ [ce]
 • การออกเสียง : шиъ шиъ [ce]