หมวดหมู่:

Chechen numbers

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงChechen numbers

 • การออกเสียง : кхоъ
  кхоъ [ce]
 • การออกเสียง : доьалгӏа
  доьалгӏа [ce]
 • การออกเสียง : диъ
  диъ [ce]
 • การออกเสียง : исс
  исс [ce]
 • การออกเสียง : бархӏ
  бархӏ [ce]
 • การออกเสียง : шолгӏа
  шолгӏа [ce]
 • การออกเสียง : йолхалг1а
  йолхалг1а [ce]
 • การออกเสียง : итт
  итт [ce]
 • การออกเสียง : барх1алг1а
  барх1алг1а [ce]
 • การออกเสียง : иссалг1а
  иссалг1а [ce]
 • การออกเสียง : пхоьалгӏа
  пхоьалгӏа [ce]
 • การออกเสียง : хьалхара
  хьалхара [ce]
 • การออกเสียง : цхьаъ
  цхьаъ [ce]
 • การออกเสียง : ворхӏалгӏа
  ворхӏалгӏа [ce]
 • การออกเสียง : кхоалгӏа
  кхоалгӏа [ce]
 • การออกเสียง : йалх
  йалх [ce]
 • การออกเสียง : ворхӏ
  ворхӏ [ce]
 • การออกเสียง : пхиъ
  пхиъ [ce]
 • การออกเสียง : итталг1а
  итталг1а [ce]
 • การออกเสียง : шиъ
  шиъ [ce]