หมวดหมู่:

Cardinais

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCardinais

 • การออกเสียง : cero cero [es]
 • การออกเสียง : doce doce [es]
 • การออกเสียง : quince quince [es]
 • การออกเสียง : catorce catorce [es]
 • การออกเสียง : cincuenta cincuenta [es]
 • การออกเสียง : noventa noventa [es]
 • การออกเสียง : setenta setenta [es]
 • การออกเสียง : sesenta sesenta [es]
 • การออกเสียง : trece trece [es]
 • การออกเสียง : 5 - cinco 5 - cinco [pt]
 • การออกเสียง : milhão milhão [pt]
 • การออกเสียง : dezanove dezanove [gl]
 • การออกเสียง : oitocentos oitocentos [pt]
 • การออกเสียง : novecentos novecentos [pt]
 • การออกเสียง : seiscentos seiscentos [pt]
 • การออกเสียง : dezaoito dezaoito [gl]
 • การออกเสียง : vinte e unha vinte e unha [gl]
 • การออกเสียง : oitocentas oitocentas [gl]
 • การออกเสียง : trescentos trescentos [gl]
 • การออกเสียง : cento unha cento unha [gl]
 • การออกเสียง : catrocentos catrocentos [gl]
 • การออกเสียง : dúas dúas [gl]
 • การออกเสียง : dezasete dezasete [gl]
 • การออกเสียง : setecentos setecentos [pt]
 • การออกเสียง : dezaseis dezaseis [gl]
 • การออกเสียง : vinte e dúas vinte e dúas [gl]
 • การออกเสียง : duascentas duascentas [gl]
 • การออกเสียง : cincocentas cincocentas [gl]
 • การออกเสียง : setecentas setecentas [gl]
 • การออกเสียง : quiñentas quiñentas [gl]
 • การออกเสียง : trescentas trescentas [gl]
 • การออกเสียง : quiñentos quiñentos [gl]
 • การออกเสียง : vinte e dous vinte e dous [gl]
 • การออกเสียง : cento un cento un [gl]
 • การออกเสียง : seiscentas seiscentas [gl]
 • การออกเสียง : vinte e un vinte e un [gl]
 • การออกเสียง : catrocentas catrocentas [gl]
 • การออกเสียง : novecentas novecentas [gl]