หมวดหมู่:

attributes

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงattributes

 • การออกเสียง : awkward awkward [en]
 • การออกเสียง : character character [en]
 • การออกเสียง : draught draught [en]
 • การออกเสียง : crazy crazy [en]
 • การออกเสียง : old old [en]
 • การออกเสียง : ugly ugly [en]
 • การออกเสียง : characteristic characteristic [en]
 • การออกเสียง : characterized characterized [en]
 • การออกเสียง : characteristics characteristics [en]
 • การออกเสียง : Jewish Jewish [en]
 • การออกเสียง : steel steel [en]
 • การออกเสียง : comely comely [en]
 • การออกเสียง : weirdo weirdo [en]
 • การออกเสียง : halcyon halcyon [en]
 • การออกเสียง : flexible flexible [en]
 • การออกเสียง : senile senile [en]
 • การออกเสียง : clumsy clumsy [en]
 • การออกเสียง : loose loose [en]
 • การออกเสียง : docile docile [en]
 • การออกเสียง : adept adept [en]
 • การออกเสียง : incoherent incoherent [en]
 • การออกเสียง : speciality speciality [en]
 • การออกเสียง : obdurate obdurate [en]
 • การออกเสียง : persistent persistent [en]
 • การออกเสียง : trait trait [en]
 • การออกเสียง : deteriorating deteriorating [en]
 • การออกเสียง : obstinate obstinate [en]
 • การออกเสียง : competent competent [en]
 • การออกเสียง : confused confused [en]
 • การออกเสียง : homely homely [en]
 • การออกเสียง : stuttering stuttering [en]
 • การออกเสียง : crackers crackers [en]
 • การออกเสียง : opinionated opinionated [en]
 • การออกเสียง : weakness weakness [en]
 • การออกเสียง : fixed fixed [en]
 • การออกเสียง : decline decline [en]
 • การออกเสียง : latitude latitude [en]
 • การออกเสียง : useless useless [en]
 • การออกเสียง : pig-headed pig-headed [en]
 • การออกเสียง : unimaginative unimaginative [en]
 • การออกเสียง : compliant compliant [en]
 • การออกเสียง : insufficient insufficient [en]
 • การออกเสียง : incompetent incompetent [en]
 • การออกเสียง : traits traits [en]
 • การออกเสียง : contumacious contumacious [en]
 • การออกเสียง : muddled muddled [en]
 • การออกเสียง : unable unable [en]
 • การออกเสียง : proficient proficient [en]
 • การออกเสียง : self-willed self-willed [en]
 • การออกเสียง : madly madly [en]
 • การออกเสียง : stammering stammering [en]
 • การออกเสียง : unmanageable unmanageable [en]
 • การออกเสียง : laid-back laid-back [en]
 • การออกเสียง : incapacitated incapacitated [en]
 • การออกเสียง : uncharacteristically uncharacteristically [en]
 • การออกเสียง : grandeur grandeur [en]
 • การออกเสียง : incapable incapable [fr]
 • การออกเสียง : parsimonious parsimonious [en]
 • การออกเสียง : inflexible inflexible [en]
 • การออกเสียง : unintelligible unintelligible [en]
 • การออกเสียง : wandering wandering [en]
 • การออกเสียง : dour dour [en]
 • การออกเสียง : past it past it [en]
 • การออกเสียง : philistinism philistinism [en]
 • การออกเสียง : tenacious tenacious [en]
 • การออกเสียง : resourceful resourceful [en]
 • การออกเสียง : winsome winsome [en]
 • การออกเสียง : timing timing [en]
 • การออกเสียง : loopy loopy [en]
 • การออกเสียง : moany moany [en]
 • การออกเสียง : draughts draughts [en]
 • การออกเสียง : blundering blundering [en]
 • การออกเสียง : good-natured good-natured [en]
 • การออกเสียง : pliable pliable [en]
 • การออกเสียง : deftness deftness [en]
 • การออกเสียง : rangy rangy [en]
 • การออกเสียง : savoir faire savoir faire [en]
 • การออกเสียง : unfit unfit [en]
 • การออกเสียง : human capital human capital [en]
 • การออกเสียง : maladroit maladroit [en]
 • การออกเสียง : naivety naivety [en]
 • การออกเสียง : unbending unbending [en]
 • การออกเสียง : bull-headed bull-headed [en]
 • การออกเสียง : yielding yielding [en]
 • การออกเสียง : manageable manageable [en]
 • การออกเสียง : dotty dotty [en]
 • การออกเสียง : inept inept [en]
 • การออกเสียง : tenacity tenacity [en]
 • การออกเสียง : Individuality Individuality [en]
 • การออกเสียง : inward-looking inward-looking [en]
 • การออกเสียง : floundering floundering [en]
 • การออกเสียง : canniness canniness [en]
 • การออกเสียง : inarticulate inarticulate [en]
 • การออกเสียง : characterization characterization [en]
 • การออกเสียง : inconsistent inconsistent [en]
 • การออกเสียง : dolichocephaly dolichocephaly [en]
 • การออกเสียง : stumbling stumbling [en]
 • การออกเสียง : gallant gallant [en]
 • การออกเสียง : disconnected disconnected [en]
 • การออกเสียง : niftiness niftiness [en]