หมวดหมู่:

attainment

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงattainment

 • การออกเสียง : performance performance [en]
 • การออกเสียง : examination examination [en]
 • การออกเสียง : qualify qualify [en]
 • การออกเสียง : qualification qualification [en]
 • การออกเสียง : qualified qualified [en]
 • การออกเสียง : exams exams [en]
 • การออกเสียง : qualifications qualifications [en]
 • การออกเสียง : English Baccalaureate English Baccalaureate [en]
 • การออกเสียง : unqualified unqualified [en]
 • การออกเสียง : qualifying qualifying [en]
 • การออกเสียง : EBacc EBacc [en]