หมวดหมู่:

Alverbios

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAlverbios

 • การออกเสียง : poco poco [es]
 • การออกเสียง : bien bien [fr]
 • การออกเสียง : bastante bastante [es]
 • การออกเสียง : rápido rápido [es]
 • การออกเสียง : cuanto cuanto [es]
 • การออกเสียง : medio medio [es]
 • การออกเสียง : menos menos [pt]
 • การออกเสียง : tanto tanto [es]
 • การออกเสียง : despacio despacio [es]
 • การออกเสียง : mui mui [pt]
 • การออกเสียง : peor peor [es]
 • การออกเสียง : amodo amodo [ast]
 • การออกเสียง : asín asín [ast]
 • การออกเสียง : mesmamente mesmamente [ast]
 • การออกเสียง : abondo abondo [ast]
 • การออกเสียง : arrémente arrémente [ast]
 • การออกเสียง : ensembre ensembre [ast]
 • การออกเสียง : bramente bramente [ast]
 • การออกเสียง : dafechu dafechu [ast]
 • การออกเสียง : arré arré [ast]
 • การออกเสียง : apenes apenes [ast]
 • การออกเสียง : adré adré [ast]
 • การออกเสียง : adulces adulces [ast]
 • การออกเสียง : namái namái [ast]
 • การออกเสียง : albentestate albentestate [ast]
 • การออกเสียง : apriesa apriesa [ast]
 • การออกเสียง : enforma enforma [ast]
 • การออกเสียง : davezu davezu [ast]
 • การออกเสียง : meyor meyor [ast]
 • การออกเสียง : selemente selemente [ast]
 • การออกเสียง : depriesa depriesa [ast]
 • การออกเสียง : afarto afarto [ast]
 • การออกเสียง : demasiao demasiao [ast]
 • การออกเสียง : talamente talamente [ast]
 • การออกเสียง : malpenes malpenes [ast]