พจนานุกรมการออกเสียงภาษาคลิงออน

[tlhIngan Hol]

ติดตามการออกเสียงภาษาคลิงออน

 • จำนวนผู้พูด: ์N/A
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 53
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.048
 • คำที่รอการออกเสียง: 155
 • คลิงออน ภาพถ่ายจาก Cristiano Betta
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า vineh vineh
 • การออกเสียงคำว่า Qapla' Qapla'
 • การออกเสียงคำว่า QI'yaH QI'yaH
 • การออกเสียงคำว่า Qu'vatlh Qu'vatlh
 • การออกเสียงคำว่า baQa' baQa'
 • การออกเสียงคำว่า HIvje' HIvje'
 • การออกเสียงคำว่า ta'mey Dun, bommey Dun. ta'mey Dun, bommey Dun.
 • การออกเสียงคำว่า wij wij
 • การออกเสียงคำว่า pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'. pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'.
 • การออกเสียงคำว่า pong pong

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า yIbaH yIbaH
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jIyaj jIyaj
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jIyajbe' jIyajbe'
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vlghajbe' vlghajbe'
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jlyajbe' jlyajbe'
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า HIja’ or HISlaH HIja’ or HISlaH
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า joH'a joH'a
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Qapla'ghu Qapla'ghu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า qey qey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Qeb Qeb

ดูทั้งหมด