ภาษา: คลิงออน [tlhIngan Hol]

กลับไปยัง คลิงออน

 • การออกเสียงคำว่า vineh vineh
 • การออกเสียงคำว่า jaghmeyjaj jaghmeyjaj
 • การออกเสียงคำว่า bortaS bIr jabla'DI',reH QaQqu'nay' bortaS bIr jabla'DI',reH QaQqu'nay'
 • การออกเสียงคำว่า Pon Pon
 • การออกเสียงคำว่า "Iwllj jachjaj "Iwllj jachjaj
 • การออกเสียงคำว่า QI'yaH QI'yaH
 • การออกเสียงคำว่า jiH jiH
 • การออกเสียงคำว่า Dugh Dugh
 • การออกเสียงคำว่า chuy chuy
 • การออกเสียงคำว่า HvoqtaH HvoqtaH
 • การออกเสียงคำว่า Duran lung DIr Duran lung DIr
 • การออกเสียงคำว่า qay qay
 • การออกเสียงคำว่า bI' bI'
 • การออกเสียงคำว่า jer jer
 • การออกเสียงคำว่า ghItlh ghItlh
 • การออกเสียงคำว่า ghItlhwI' ghItlhwI'
 • การออกเสียงคำว่า ghangwI' ghangwI'
 • การออกเสียงคำว่า hom hom
 • การออกเสียงคำว่า HomwI' HomwI'
 • การออกเสียงคำว่า HolQeD HolQeD
 • การออกเสียงคำว่า Hongghor Hongghor
 • การออกเสียงคำว่า Heghba' Heghba'
 • การออกเสียงคำว่า megh'an megh'an
 • การออกเสียงคำว่า hoch hoch
 • การออกเสียงคำว่า ghubDaQ ghubDaQ
 • การออกเสียงคำว่า ghuy' ghuy'
 • การออกเสียงคำว่า ma'veq ma'veq
 • การออกเสียงคำว่า marwI' marwI'
 • การออกเสียงคำว่า Mara Mara
 • การออกเสียงคำว่า mar mar
 • การออกเสียงคำว่า luh luh
 • การออกเสียงคำว่า Jim Jim
 • การออกเสียงคำว่า lor lor
 • การออกเสียงคำว่า lurSa' lurSa'
 • การออกเสียงคำว่า lo'laHghach lo'laHghach
 • การออกเสียงคำว่า lo' law' lo' law'
 • การออกเสียงคำว่า lo'laHbe'ghach lo'laHbe'ghach
 • การออกเสียงคำว่า qa'rI' qa'rI'
 • การออกเสียงคำว่า juch juch
 • การออกเสียงคำว่า HoS choHwI' HoS choHwI'
 • การออกเสียงคำว่า HuchQeD HuchQeD
 • การออกเสียงคำว่า huh huh
 • การออกเสียงคำว่า Hutvagh Hutvagh
 • การออกเสียงคำว่า jaghla' jaghla'
 • การออกเสียงคำว่า jev jev
 • การออกเสียงคำว่า lolmoH lolmoH
 • การออกเสียงคำว่า loltaH loltaH
 • การออกเสียงคำว่า lolchu' lolchu'
 • การออกเสียงคำว่า lolchu'taH lolchu'taH
 • การออกเสียงคำว่า LOL LOL
 • การออกเสียงคำว่า lev lev
 • การออกเสียงคำว่า jij jij
 • การออกเสียงคำว่า jornub jornub
 • การออกเสียงคำว่า jorneb jorneb
 • การออกเสียงคำว่า jolpat jolpat
 • การออกเสียงคำว่า pIrmuS pIrmuS
 • การออกเสียงคำว่า me' me'
 • การออกเสียงคำว่า mIStaq mIStaq
 • การออกเสียงคำว่า jaj jaj
 • การออกเสียงคำว่า loghqam loghqam
 • การออกเสียงคำว่า logh logh
 • การออกเสียงคำว่า HU HU
 • การออกเสียงคำว่า me'nal me'nal
 • การออกเสียงคำว่า mil mil
 • การออกเสียงคำว่า meyrI' meyrI'
 • การออกเสียงคำว่า nguq nguq
 • การออกเสียงคำว่า mojaq mojaq
 • การออกเสียงคำว่า mughato' mughato'
 • การออกเสียงคำว่า meqba' meqba'
 • การออกเสียงคำว่า mevyap mevyap
 • การออกเสียงคำว่า poDmoH poDmoH
 • การออกเสียงคำว่า po Ha'DIbaH po Ha'DIbaH
 • การออกเสียงคำว่า pIvchem pIvchem
 • การออกเสียงคำว่า pIvlob pIvlob
 • การออกเสียงคำว่า pIq pIq
 • การออกเสียงคำว่า pIn tlhoy' pIn tlhoy'
 • การออกเสียงคำว่า pIpyuS pIpyuS
 • การออกเสียงคำว่า naDqa'ghach naDqa'ghach
 • การออกเสียงคำว่า mu'qaD veS mu'qaD veS
 • การออกเสียงคำว่า naHjej naHjej
 • การออกเสียงคำว่า nanwI' nanwI'
 • การออกเสียงคำว่า naHnagh naHnagh
 • การออกเสียงคำว่า peghmey vIttlhegh peghmey vIttlhegh
 • การออกเสียงคำว่า pa' reD pa' reD
 • การออกเสียงคำว่า nan nan
 • การออกเสียงคำว่า pa' beb pa' beb
 • การออกเสียงคำว่า pach pach
 • การออกเสียงคำว่า namtun namtun
 • การออกเสียงคำว่า naQ naQ
 • การออกเสียงคำว่า nuH bey' nuH bey'