ภาษา: คลิงออน [tlhIngan Hol]

กลับไปยังคลิงออน

 • การออกเสียง : what what
 • การออกเสียง : LOL LOL
 • การออกเสียง : je je
 • การออกเสียง : bel bel
 • การออกเสียง : mar mar
 • การออกเสียง : Qapla' Qapla'
 • การออกเสียง : Qu'vatlh Qu'vatlh
 • การออกเสียง : maj maj
 • การออกเสียง : red red
 • การออกเสียง : nuqneH nuqneH
 • การออกเสียง : van van
 • การออกเสียง : QI'yaH QI'yaH
 • การออกเสียง : Heghlu'meH QaQ jajvam. Heghlu'meH QaQ jajvam.
 • การออกเสียง : wij wij
 • การออกเสียง : Mara Mara
 • การออกเสียง : per per
 • การออกเสียง : pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'. pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'.
 • การออกเสียง : po po
 • การออกเสียง : chut chut
 • การออกเสียง : tlhIngan maH! tlhIngan maH!
 • การออกเสียง : dis dis
 • การออกเสียง : bong bong
 • การออกเสียง : rap rap
 • การออกเสียง : Pon Pon
 • การออกเสียง : non non
 • การออกเสียง : qamuSHa' qamuSHa'
 • การออกเสียง : Bernardo Bernardo
 • การออกเสียง : Duy Duy
 • การออกเสียง : vin vin
 • การออกเสียง : ta'mey Dun, bommey Dun. ta'mey Dun, bommey Dun.
 • การออกเสียง : Hamlet Hamlet
 • การออกเสียง : tar tar
 • การออกเสียง : Cher Cher
 • การออกเสียง : bang bang
 • การออกเสียง : tin tin
 • การออกเสียง : tung tung
 • การออกเสียง : jun jun
 • การออกเสียง : Paw Paw
 • การออกเสียง : Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'. Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'.
 • การออกเสียง : bey bey
 • การออกเสียง : Lang Lang
 • การออกเสียง : pong pong
 • การออกเสียง : cheH cheH
 • การออกเสียง : much much
 • การออกเสียง : bud bud
 • การออกเสียง : mop mop
 • การออกเสียง : dach dach
 • การออกเสียง : jiH jiH
 • การออกเสียง : nan nan
 • การออกเสียง : Ron Ron
 • การออกเสียง : sen sen
 • การออกเสียง : jos jos
 • การออกเสียง : va va
 • การออกเสียง : bos bos
 • การออกเสียง : bing bing
 • การออกเสียง : tor tor
 • การออกเสียง : har har
 • การออกเสียง : nur nur
 • การออกเสียง : baQa' baQa'
 • การออกเสียง : jij jij
 • การออกเสียง : net net
 • การออกเสียง : lev lev
 • การออกเสียง : petaQ petaQ
 • การออกเสียง : HU HU
 • การออกเสียง : mol mol
 • การออกเสียง : los los
 • การออกเสียง : mil mil
 • การออกเสียง : mod mod
 • การออกเสียง : mataHmeH maSachnIS mataHmeH maSachnIS
 • การออกเสียง : chung chung
 • การออกเสียง : pus pus
 • การออกเสียง : Hop Hop
 • การออกเสียง : Dubotchugh yIpummoH. Dubotchugh yIpummoH.
 • การออกเสียง : HIvje' HIvje'
 • การออกเสียง : qa' wIje'meH maSuv. qa' wIje'meH maSuv.
 • การออกเสียง : hoch hoch
 • การออกเสียง : QIn QIn
 • การออกเสียง : sigh sigh
 • การออกเสียง : siv siv
 • การออกเสียง : mah mah
 • การออกเสียง : Qo’noS Qo’noS
 • การออกเสียง : batlh batlh
 • การออกเสียง : tem tem
 • การออกเสียง : ghotI' ghotI'
 • การออกเสียง : hol hol
 • การออกเสียง : hut hut
 • การออกเสียง : boch boch
 • การออกเสียง : luch luch
 • การออกเสียง : tlhIngan tlhIngan
 • การออกเสียง : sop sop