ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/11/2018 inhalatie-instructie [nl] การออกเสียง : inhalatie-instructie 0 โหวต
16/11/2018 ineffectiviteit [nl] การออกเสียง : ineffectiviteit 0 โหวต
16/11/2018 herhaalrecept [nl] การออกเสียง : herhaalrecept 0 โหวต
16/11/2018 voorzetkamer [nl] การออกเสียง : voorzetkamer 0 โหวต
16/11/2018 spuitbusje [nl] การออกเสียง : spuitbusje 0 โหวต
16/11/2018 modificaties [nl] การออกเสียง : modificaties 0 โหวต
16/11/2018 kernvragen [nl] การออกเสียง : kernvragen 0 โหวต
16/11/2018 inademingskracht [nl] การออกเสียง : inademingskracht 0 โหวต
16/11/2018 bevattelijke [nl] การออกเสียง : bevattelijke 0 โหวต
16/11/2018 kortademige [nl] การออกเสียง : kortademige 0 โหวต
16/11/2018 longgeneeskunde [nl] การออกเสียง : longgeneeskunde 0 โหวต
16/11/2018 inhalatoren [nl] การออกเสียง : inhalatoren 0 โหวต
16/11/2018 longfunctie [nl] การออกเสียง : longfunctie 0 โหวต
16/11/2018 toedieningsmethode [nl] การออกเสียง : toedieningsmethode 0 โหวต
16/11/2018 toedieningsvorm [nl] การออกเสียง : toedieningsvorm 0 โหวต
16/11/2018 zelfregie [nl] การออกเสียง : zelfregie 0 โหวต
16/11/2018 telemonitoren [nl] การออกเสียง : telemonitoren 0 โหวต
16/11/2018 trombosezorg [nl] การออกเสียง : trombosezorg 0 โหวต
16/11/2018 opgedeelde [nl] การออกเสียง : opgedeelde 0 โหวต
16/11/2018 voorsorterend [nl] การออกเสียง : voorsorterend 0 โหวต
16/11/2018 voorgesorteerd [nl] การออกเสียง : voorgesorteerd 0 โหวต
16/11/2018 voorsorteren [nl] การออกเสียง : voorsorteren 0 โหวต
16/11/2018 dichtgeknepen [nl] การออกเสียง : dichtgeknepen 0 โหวต
16/11/2018 morfologisch [nl] การออกเสียง : morfologisch 0 โหวต
16/11/2018 klemtoonaantrekking [nl] การออกเสียง : klemtoonaantrekking 0 โหวต
16/11/2018 klemtoontoekenning [nl] การออกเสียง : klemtoontoekenning 0 โหวต
16/11/2018 schrijfcoach [nl] การออกเสียง : schrijfcoach 0 โหวต
16/11/2018 taalfanaat [nl] การออกเสียง : taalfanaat 0 โหวต
16/11/2018 standaardtekst [nl] การออกเสียง : standaardtekst 0 โหวต
16/11/2018 dialectendag [nl] การออกเสียง : dialectendag 0 โหวต