คำ: ferikgong

ใน:

สุ่มคำ: dumelatshenolomasomenne supaKe a go rataMma.