คำ: ndama

ใน:

สุ่มคำ: NazarethiMũisiraeliikurueNjoguGĩgĩkũyũ