คำ: tungpalem

สุ่มคำ: ania/anaasino/asinnoadoapoading