คำ: sapulem

สุ่มคำ: aldawagyamanakagbalinamiananagtunged