คำ: lakay

สุ่มคำ: agrigrigatagriririagdawatagkiddawagparang