ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/10/2009 escavação [pt] การออกเสียงคำว่า escavação คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/10/2009 Betancourt [pt] การออกเสียงคำว่า Betancourt คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 tauchéria [pt] การออกเสียงคำว่า tauchéria คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 divisional [pt] การออกเสียงคำว่า divisional คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 taúba [pt] การออกเสียงคำว่า taúba คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 taurico [pt] การออกเสียงคำว่า taurico คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 divisionário [pt] การออกเสียงคำว่า divisionário คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 taurim [pt] การออกเสียงคำว่า taurim คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 taurina [pt] การออกเสียงคำว่า taurina คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 taurino [pt] การออกเสียงคำว่า taurino คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 diviseiro [pt] การออกเสียงคำว่า diviseiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 divisibilidade [pt] การออกเสียงคำว่า divisibilidade คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 tauro [pt] การออกเสียงคำว่า tauro คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 tauróbolo [pt] การออกเสียงคำว่า tauróbolo คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 taurobóleo [pt] การออกเสียงคำว่า taurobóleo คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 dobrão [pt] การออกเสียงคำว่า dobrão คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 dobre [pt] การออกเสียงคำว่า dobre คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 docidão [pt] การออกเสียงคำว่า docidão คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 docético [pt] การออกเสียงคำว่า docético คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 docetismo [pt] การออกเสียงคำว่า docetismo คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 docilizar [pt] การออกเสียงคำว่า docilizar คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 dócil [pt] การออกเสียงคำว่า dócil คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 docilidade [pt] การออกเสียงคำว่า docilidade คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 docílimo [pt] การออกเสียงคำว่า docílimo คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 divulgativo [pt] การออกเสียงคำว่า divulgativo คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 divulgado [pt] การออกเสียงคำว่า divulgado คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 carumbé [pt] การออกเสียงคำว่า carumbé คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 carunfeiro [pt] การออกเสียงคำว่า carunfeiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 carunfa [pt] การออกเสียงคำว่า carunfa คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/10/2009 carúncula [pt] การออกเสียงคำว่า carúncula คะแนนโหวต 0 คะแนน