ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/08/2011 recreatie [nl] การออกเสียง : recreatie 0 โหวต
04/08/2011 reconstructie [nl] การออกเสียง : reconstructie 0 โหวต
04/08/2011 rehabilitatie [nl] การออกเสียง : rehabilitatie 0 โหวต
04/08/2011 respons [nl] การออกเสียง : respons 0 โหวต
04/08/2011 recapituleren [nl] การออกเสียง : recapituleren 0 โหวต
04/08/2011 cartografie [nl] การออกเสียง : cartografie 0 โหวต
04/08/2011 kalligrafie [nl] การออกเสียง : kalligrafie 0 โหวต
04/08/2011 choreografie [nl] การออกเสียง : choreografie 0 โหวต
04/08/2011 homofoon [nl] การออกเสียง : homofoon 0 โหวต
04/08/2011 homofilie [nl] การออกเสียง : homofilie 0 โหวต
04/08/2011 telepathie [nl] การออกเสียง : telepathie 0 โหวต
04/08/2011 empathie [nl] การออกเสียง : empathie 0 โหวต
04/08/2011 synchroniseren [nl] การออกเสียง : synchroniseren 0 โหวต
04/08/2011 synoptisch [nl] การออกเสียง : synoptisch 0 โหวต
04/08/2011 syntactisch [nl] การออกเสียง : syntactisch 0 โหวต
04/08/2011 Theologie [nl] การออกเสียง : Theologie 0 โหวต
04/08/2011 theocratie [nl] การออกเสียง : theocratie 0 โหวต
04/08/2011 monotheïsme [nl] การออกเสียง : monotheïsme 0 โหวต
04/08/2011 cinefiel [nl] การออกเสียง : cinefiel 0 โหวต
04/08/2011 anglofiel [nl] การออกเสียง : anglofiel 0 โหวต
04/08/2011 pedofilie [nl] การออกเสียง : pedofilie 0 โหวต
04/08/2011 filantroop [nl] การออกเสียง : filantroop 0 โหวต
02/08/2011 thomas acda [nl] การออกเสียง : thomas acda 0 โหวต
02/08/2011 uitvaren [nl] การออกเสียง : uitvaren 0 โหวต
02/08/2011 haarplukken [nl] การออกเสียง : haarplukken 0 โหวต
02/08/2011 kibbelen [nl] การออกเสียง : kibbelen 0 โหวต
02/08/2011 ochtendmens [nl] การออกเสียง : ochtendmens 0 โหวต
02/08/2011 Maggi [nl] การออกเสียง : Maggi 0 โหวต
02/08/2011 octaaf [nl] การออกเสียง : octaaf 0 โหวต
02/08/2011 manspersoon [nl] การออกเสียง : manspersoon 0 โหวต