ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/08/2012 哥哥 [hak] การออกเสียงคำว่า 哥哥 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 妈妈 [hak] การออกเสียงคำว่า 妈妈 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 爸爸 [hak] การออกเสียงคำว่า 爸爸 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 彩绘 [hak] การออกเสียงคำว่า 彩绘 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 彩绘 [zh] การออกเสียงคำว่า 彩绘 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 色彩 [hak] การออกเสียงคำว่า 色彩 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 颜色 [hak] การออกเสียงคำว่า 颜色 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 青色 [hak] การออกเสียงคำว่า 青色 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 黄色 [hak] การออกเสียงคำว่า 黄色 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 紫色 [hak] การออกเสียงคำว่า 紫色 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 蓝色 [hak] การออกเสียงคำว่า 蓝色 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 红色 [hak] การออกเสียงคำว่า 红色 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 和平 [hak] การออกเสียงคำว่า 和平 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 绿色 [yue] การออกเสียงคำว่า 绿色 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 绿色 [hak] การออกเสียงคำว่า 绿色 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 痛苦 [yue] การออกเสียงคำว่า 痛苦 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 痛苦 [hak] การออกเสียงคำว่า 痛苦 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 快乐 [yue] การออกเสียงคำว่า 快乐 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 快乐 [hak] การออกเสียงคำว่า 快乐 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 亿 [yue] การออกเสียงคำว่า 亿 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 亿 [zh] การออกเสียงคำว่า 亿 คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2012 亿 [hak] การออกเสียงคำว่า 亿 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 歌曲 [yue] การออกเสียงคำว่า 歌曲 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 机制 [yue] การออกเสียงคำว่า 机制 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 生命 [yue] การออกเสียงคำว่า 生命 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 [yue] การออกเสียงคำว่า 胡 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 腐败 [hak] การออกเสียงคำว่า 腐败 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 腐败 [zh] การออกเสียงคำว่า 腐败 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 贿赂 [zh] การออกเสียงคำว่า 贿赂 คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/08/2012 投票 [yue] การออกเสียงคำว่า 投票 คะแนนโหวต 0 คะแนน