ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/08/2012 哥哥 [hak] การออกเสียง : 哥哥 0 โหวต
31/08/2012 妈妈 [hak] การออกเสียง : 妈妈 0 โหวต
31/08/2012 爸爸 [hak] การออกเสียง : 爸爸 0 โหวต
31/08/2012 彩绘 [hak] การออกเสียง : 彩绘 0 โหวต
31/08/2012 彩绘 [zh] การออกเสียง : 彩绘 0 โหวต
31/08/2012 色彩 [hak] การออกเสียง : 色彩 0 โหวต
31/08/2012 颜色 [hak] การออกเสียง : 颜色 0 โหวต
31/08/2012 青色 [hak] การออกเสียง : 青色 0 โหวต
31/08/2012 黄色 [hak] การออกเสียง : 黄色 0 โหวต
31/08/2012 紫色 [hak] การออกเสียง : 紫色 0 โหวต
31/08/2012 蓝色 [hak] การออกเสียง : 蓝色 0 โหวต
31/08/2012 红色 [hak] การออกเสียง : 红色 0 โหวต
31/08/2012 和平 [hak] การออกเสียง : 和平 0 โหวต
31/08/2012 绿色 [yue] การออกเสียง : 绿色 0 โหวต
31/08/2012 绿色 [hak] การออกเสียง : 绿色 0 โหวต
31/08/2012 痛苦 [yue] การออกเสียง : 痛苦 0 โหวต
31/08/2012 痛苦 [hak] การออกเสียง : 痛苦 0 โหวต
31/08/2012 快乐 [yue] การออกเสียง : 快乐 0 โหวต
31/08/2012 快乐 [hak] การออกเสียง : 快乐 0 โหวต
31/08/2012 亿 [yue] การออกเสียง : 亿 0 โหวต
31/08/2012 亿 [zh] การออกเสียง : 亿 1 โหวต
31/08/2012 亿 [hak] การออกเสียง : 亿 0 โหวต
30/08/2012 歌曲 [yue] การออกเสียง : 歌曲 0 โหวต
30/08/2012 机制 [yue] การออกเสียง : 机制 0 โหวต
30/08/2012 生命 [yue] การออกเสียง : 生命 0 โหวต
30/08/2012 [yue] การออกเสียง : 胡 0 โหวต
30/08/2012 腐败 [hak] การออกเสียง : 腐败 0 โหวต
30/08/2012 腐败 [zh] การออกเสียง : 腐败 0 โหวต
30/08/2012 贿赂 [zh] การออกเสียง : 贿赂 0 โหวต
30/08/2012 投票 [yue] การออกเสียง : 投票 0 โหวต