ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/05/2010 Jan Dirksz Both [nl] การออกเสียง : Jan Dirksz Both 0 โหวต
26/05/2010 Aagfe [nl] การออกเสียง : Aagfe 0 โหวต
26/05/2010 Johan Willem Beyen [nl] การออกเสียง : Johan Willem Beyen 0 โหวต
26/05/2010 Boumans [nl] การออกเสียง : Boumans 0 โหวต
26/05/2010 Musetta van der Merwe [nl] การออกเสียง : Musetta van der Merwe 0 โหวต
26/05/2010 van Santen [nl] การออกเสียง : van Santen 0 โหวต
26/05/2010 Ambrosius Bosschaert [nl] การออกเสียง : Ambrosius Bosschaert 0 โหวต
26/05/2010 Michiel Sweerts [nl] การออกเสียง : Michiel Sweerts 0 โหวต
26/05/2010 Santomees [nl] การออกเสียง : Santomees 0 โหวต
26/05/2010 Moorveld [nl] การออกเสียง : Moorveld 0 โหวต
26/05/2010 Jean Dreze [nl] การออกเสียง : Jean Dreze 0 โหวต
26/05/2010 Bernard van Risamburgh [nl] การออกเสียง : Bernard van Risamburgh 0 โหวต
26/05/2010 Joris de Caulerij [nl] การออกเสียง : Joris de Caulerij 0 โหวต
26/05/2010 Christiaan Snouck Hurgronje [nl] การออกเสียง : Christiaan Snouck Hurgronje 0 โหวต
26/05/2010 Noord-Nauw van Kales [nl] การออกเสียง : Noord-Nauw van Kales 0 โหวต
26/05/2010 Wilbert Hazelzet [nl] การออกเสียง : Wilbert Hazelzet 0 โหวต
26/05/2010 verwachten [nl] การออกเสียง : verwachten 0 โหวต
26/05/2010 mogelijk [nl] การออกเสียง : mogelijk 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/05/2010 voorbode [nl] การออกเสียง : voorbode 0 โหวต
02/11/2009 DNA [nl] การออกเสียง : DNA 0 โหวต
02/11/2009 Karyoplasma [nl] การออกเสียง : Karyoplasma 0 โหวต
02/11/2009 geslachtscel [nl] การออกเสียง : geslachtscel 0 โหวต
02/11/2009 chromosomenformule [nl] การออกเสียง : chromosomenformule 0 โหวต
02/11/2009 meiose [nl] การออกเสียง : meiose 0 โหวต
02/11/2009 zaadcel [nl] การออกเสียง : zaadcel 0 โหวต
02/11/2009 geslachtschromosoom [nl] การออกเสียง : geslachtschromosoom 0 โหวต
02/11/2009 X-chromosoom [nl] การออกเสียง : X-chromosoom 0 โหวต
02/11/2009 Y-chromosoom [nl] การออกเสียง : Y-chromosoom 0 โหวต
02/11/2009 celdeling [nl] การออกเสียง : celdeling 0 โหวต
02/11/2009 Minderhoud [nl] การออกเสียง : Minderhoud 0 โหวต