ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/05/2010 Jan Dirksz Both [nl] การออกเสียงคำว่า Jan Dirksz Both คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Aagfe [nl] การออกเสียงคำว่า Aagfe คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Johan Willem Beyen [nl] การออกเสียงคำว่า Johan Willem Beyen คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Boumans [nl] การออกเสียงคำว่า Boumans คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Musetta van der Merwe [nl] การออกเสียงคำว่า Musetta van der Merwe คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 van Santen [nl] การออกเสียงคำว่า van Santen คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Ambrosius Bosschaert [nl] การออกเสียงคำว่า Ambrosius Bosschaert คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Michiel Sweerts [nl] การออกเสียงคำว่า Michiel Sweerts คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Santomees [nl] การออกเสียงคำว่า Santomees คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Moorveld [nl] การออกเสียงคำว่า Moorveld คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Jean Dreze [nl] การออกเสียงคำว่า Jean Dreze คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Bernard van Risamburgh [nl] การออกเสียงคำว่า Bernard van Risamburgh คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Joris de Caulerij [nl] การออกเสียงคำว่า Joris de Caulerij คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Christiaan Snouck Hurgronje [nl] การออกเสียงคำว่า Christiaan Snouck Hurgronje คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Noord-Nauw van Kales [nl] การออกเสียงคำว่า Noord-Nauw van Kales คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 Wilbert Hazelzet [nl] การออกเสียงคำว่า Wilbert Hazelzet คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 verwachten [nl] การออกเสียงคำว่า verwachten คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 mogelijk [nl] การออกเสียงคำว่า mogelijk คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/05/2010 voorbode [nl] การออกเสียงคำว่า voorbode คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2009 DNA [nl] การออกเสียงคำว่า DNA คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2009 Karyoplasma [nl] การออกเสียงคำว่า Karyoplasma คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2009 geslachtscel [nl] การออกเสียงคำว่า geslachtscel คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2009 chromosomenformule [nl] การออกเสียงคำว่า chromosomenformule คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2009 meiose [nl] การออกเสียงคำว่า meiose คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2009 zaadcel [nl] การออกเสียงคำว่า zaadcel คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2009 geslachtschromosoom [nl] การออกเสียงคำว่า geslachtschromosoom คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2009 X-chromosoom [nl] การออกเสียงคำว่า X-chromosoom คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2009 Y-chromosoom [nl] การออกเสียงคำว่า Y-chromosoom คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2009 celdeling [nl] การออกเสียงคำว่า celdeling คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/11/2009 Minderhoud [nl] การออกเสียงคำว่า Minderhoud คะแนนโหวต 0 คะแนน