ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/02/2012 öğretme [tr] การออกเสียงคำว่า öğretme คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 onca [tr] การออกเสียงคำว่า onca คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 pragmacılık [tr] การออกเสียงคำว่า pragmacılık คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kanatlandırma [tr] การออกเสียงคำว่า kanatlandırma คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kütürdetmek [tr] การออกเสียงคำว่า kütürdetmek คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 muhabere [tr] การออกเสียงคำว่า muhabere คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 karasal [tr] การออกเสียงคำว่า karasal คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 mahmuzlamak [tr] การออกเสียงคำว่า mahmuzlamak คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 örgütlenme [tr] การออกเสียงคำว่า örgütlenme คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kuluçkalık [tr] การออกเสียงคำว่า kuluçkalık คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 inkisar etmek [tr] การออกเสียงคำว่า inkisar etmek คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 inan [tr] การออกเสียงคำว่า inan คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 mamur [tr] การออกเสียงคำว่า mamur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 milliyetsiz [tr] การออกเสียงคำว่า milliyetsiz คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 ıslama [tr] การออกเสียงคำว่า ıslama คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 seçicilik [tr] การออกเสียงคำว่า seçicilik คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 vebalı [tr] การออกเสียงคำว่า vebalı คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 muzırlaşma [tr] การออกเสียงคำว่า muzırlaşma คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 mantıksız [tr] การออกเสียงคำว่า mantıksız คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 insansı [tr] การออกเสียงคำว่า insansı คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 lâyemut [tr] การออกเสียงคำว่า lâyemut คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kıymık [tr] การออกเสียงคำว่า kıymık คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 saçılış [tr] การออกเสียงคำว่า saçılış คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 katık [tr] การออกเสียงคำว่า katık คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 zehirlilik [tr] การออกเสียงคำว่า zehirlilik คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 kuşaksız [tr] การออกเสียงคำว่า kuşaksız คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 vukufsuzluk [tr] การออกเสียงคำว่า vukufsuzluk คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 Kasem [tr] การออกเสียงคำว่า Kasem คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 itilâ [tr] การออกเสียงคำว่า itilâ คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2012 muvaffakıyetsizlik [tr] การออกเสียงคำว่า muvaffakıyetsizlik คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด