ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
01/02/2012 öğretme [tr] öğretme การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 onca [tr] onca การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 pragmacılık [tr] pragmacılık การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 kanatlandırma [tr] kanatlandırma การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 kütürdetmek [tr] kütürdetmek การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 muhabere [tr] muhabere การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 karasal [tr] karasal การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 mahmuzlamak [tr] mahmuzlamak การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 örgütlenme [tr] örgütlenme การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 kuluçkalık [tr] kuluçkalık การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 inkisar etmek [tr] inkisar etmek การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 inan [tr] inan การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 mamur [tr] mamur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 milliyetsiz [tr] milliyetsiz การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 ıslama [tr] ıslama การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 seçicilik [tr] seçicilik การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 vebalı [tr] vebalı การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 muzırlaşma [tr] muzırlaşma การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 mantıksız [tr] mantıksız การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 insansı [tr] insansı การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 lâyemut [tr] lâyemut การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 kıymık [tr] kıymık การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 saçılış [tr] saçılış การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 katık [tr] katık การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/02/2012 zehirlilik [tr] zehirlilik การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/01/2012 kuşaksız [tr] kuşaksız การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/01/2012 vukufsuzluk [tr] vukufsuzluk การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/01/2012 Kasem [tr] Kasem การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/01/2012 itilâ [tr] itilâ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2012 muvaffakıyetsizlik [tr] muvaffakıyetsizlik การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด