ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/02/2012 öğretme [tr] การออกเสียง : öğretme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 onca [tr] การออกเสียง : onca 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 pragmacılık [tr] การออกเสียง : pragmacılık 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kanatlandırma [tr] การออกเสียง : kanatlandırma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kütürdetmek [tr] การออกเสียง : kütürdetmek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 muhabere [tr] การออกเสียง : muhabere 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 karasal [tr] การออกเสียง : karasal 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 mahmuzlamak [tr] การออกเสียง : mahmuzlamak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 örgütlenme [tr] การออกเสียง : örgütlenme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kuluçkalık [tr] การออกเสียง : kuluçkalık 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 inkisar etmek [tr] การออกเสียง : inkisar etmek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 inan [tr] การออกเสียง : inan 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 mamur [tr] การออกเสียง : mamur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 milliyetsiz [tr] การออกเสียง : milliyetsiz 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 ıslama [tr] การออกเสียง : ıslama 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 seçicilik [tr] การออกเสียง : seçicilik 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 vebalı [tr] การออกเสียง : vebalı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 muzırlaşma [tr] การออกเสียง : muzırlaşma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 mantıksız [tr] การออกเสียง : mantıksız 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 insansı [tr] การออกเสียง : insansı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 lâyemut [tr] การออกเสียง : lâyemut 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 kıymık [tr] การออกเสียง : kıymık 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 saçılış [tr] การออกเสียง : saçılış 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 katık [tr] การออกเสียง : katık 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/02/2012 zehirlilik [tr] การออกเสียง : zehirlilik 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 kuşaksız [tr] การออกเสียง : kuşaksız 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 vukufsuzluk [tr] การออกเสียง : vukufsuzluk 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 Kasem [tr] การออกเสียง : Kasem 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/01/2012 itilâ [tr] การออกเสียง : itilâ 0 โหวต
31/01/2012 muvaffakıyetsizlik [tr] การออกเสียง : muvaffakıyetsizlik 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด