ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/01/2012 pederşahî [tr] การออกเสียง : pederşahî 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 mitral kapakçığı [tr] การออกเสียง : mitral kapakçığı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 usa vurmak [tr] การออกเสียง : usa vurmak 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 uca [tr] การออกเสียง : uca 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 parçalanma [tr] การออกเสียง : parçalanma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sürmelik [tr] การออกเสียง : sürmelik 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sarı çiyan [tr] การออกเสียง : sarı çiyan 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kertik [tr] การออกเสียง : kertik 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 meşruten [tr] การออกเสียง : meşruten 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kaya tuzu [tr] การออกเสียง : kaya tuzu 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sabahki [tr] การออกเสียง : sabahki 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 nesiç [tr] การออกเสียง : nesiç 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kürnemek [tr] การออกเสียง : kürnemek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 ılgar etmek [tr] การออกเสียง : ılgar etmek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 yamalanış [tr] การออกเสียง : yamalanış 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 şahtur [tr] การออกเสียง : şahtur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sırnaşma [tr] การออกเสียง : sırnaşma 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kabullenme [tr] การออกเสียง : kabullenme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 iş günü [tr] การออกเสียง : iş günü 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sandık başkanı [tr] การออกเสียง : sandık başkanı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 öğlenci [tr] การออกเสียง : öğlenci 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 ön ses [tr] การออกเสียง : ön ses 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 likör bardağı [tr] การออกเสียง : likör bardağı 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 rey [tr] การออกเสียง : rey 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 yavrucağız [tr] การออกเสียง : yavrucağız 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 salgınlaşma [tr] การออกเสียง : salgınlaşma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sıyırtma [tr] การออกเสียง : sıyırtma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 rüzgârüstü [tr] การออกเสียง : rüzgârüstü 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 kantin [tr] การออกเสียง : kantin 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2012 sineklenmek [tr] การออกเสียง : sineklenmek 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด