ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/09/2010 questionar [ia] การออกเสียง : questionar 0 โหวต
16/09/2010 rationar [ia] การออกเสียง : rationar 0 โหวต
16/09/2010 rectificar [ia] การออกเสียง : rectificar 0 โหวต
16/09/2010 reclamo [ia] การออกเสียง : reclamo 0 โหวต
16/09/2010 receptaculo [ia] การออกเสียง : receptaculo 0 โหวต
16/09/2010 metro quadrate [ia] การออกเสียง : metro quadrate 0 โหวต
16/09/2010 quadrate [ia] การออกเสียง : quadrate 0 โหวต
16/09/2010 rasar se [ia] การออกเสียง : rasar se 0 โหวต
16/09/2010 radical [ia] การออกเสียง : radical 0 โหวต
16/09/2010 le qual [ia] การออกเสียง : le qual 0 โหวต
16/09/2010 racia [ia] การออกเสียง : racia 0 โหวต
16/09/2010 recognoscer [ia] การออกเสียง : recognoscer 0 โหวต
16/09/2010 rar [ia] การออกเสียง : rar 0 โหวต
16/09/2010 record [ia] การออกเสียง : record 0 โหวต
16/09/2010 recompensar [ia] การออกเสียง : recompensar 0 โหวต
16/09/2010 recognition [ia] การออกเสียง : recognition 1 โหวต
16/09/2010 real [ia] การออกเสียง : real 1 โหวต
16/09/2010 re [ia] การออกเสียง : re 0 โหวต
16/09/2010 haber ration [ia] การออกเสียง : haber ration 0 โหวต
16/09/2010 reduction [ia] การออกเสียง : reduction 0 โหวต
16/09/2010 relative [ia] การออกเสียง : relative 0 โหวต
16/09/2010 remar [ia] การออกเสียง : remar 0 โหวต
16/09/2010 regratiar [ia] การออกเสียง : regratiar 0 โหวต
16/09/2010 remaner [ia] การออกเสียง : remaner 0 โหวต
16/09/2010 regal [ia] การออกเสียง : regal 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/09/2010 reguardo [ia] การออกเสียง : reguardo 0 โหวต
16/09/2010 remarcabile [ia] การออกเสียง : remarcabile 0 โหวต
16/09/2010 regret [ia] การออกเสียง : regret 1 โหวต
16/09/2010 remarcar [ia] การออกเสียง : remarcar 0 โหวต
16/09/2010 remediar [ia] การออกเสียง : remediar 0 โหวต