ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/08/2015 rok bazowy [pl] การออกเสียง : rok bazowy 1 โหวต
24/08/2015 podlegać ratyfikacji [pl] การออกเสียง : podlegać ratyfikacji 1 โหวต
24/08/2015 rynek o zniżkowej tendencji [pl] การออกเสียง : rynek o zniżkowej tendencji 0 โหวต
24/08/2015 obligacja na okaziciela [pl] การออกเสียง : obligacja na okaziciela 0 โหวต
24/08/2015 przed opodatkowaniem [pl] การออกเสียง : przed opodatkowaniem 0 โหวต
24/08/2015 najkorzystniejsza cena [pl] การออกเสียง : najkorzystniejsza cena 0 โหวต
24/08/2015 najkorzystniejszy kurs [pl] การออกเสียง : najkorzystniejszy kurs 0 โหวต
24/08/2015 podatek od zakładów [pl] การออกเสียง : podatek od zakładów 0 โหวต
24/08/2015 gwarancja przetargowa [pl] การออกเสียง : gwarancja przetargowa 0 โหวต
24/08/2015 spekulant czarnorynkowy [pl] การออกเสียง : spekulant czarnorynkowy 0 โหวต
24/08/2015 superdywidenda [pl] การออกเสียง : superdywidenda 0 โหวต
24/08/2015 emisja bonusowa [pl] การออกเสียง : emisja bonusowa 0 โหวต
24/08/2015 rynek zwyżkujący [pl] การออกเสียง : rynek zwyżkujący 0 โหวต
24/08/2015 zwyżkujący [pl] การออกเสียง : zwyżkujący 0 โหวต
24/08/2015 zwyżkowo [pl] การออกเสียง : zwyżkowo 0 โหวต
24/08/2015 zmiana koniunktury [pl] การออกเสียง : zmiana koniunktury 0 โหวต
24/08/2015 koniunktura gospodarcza [pl] การออกเสียง : koniunktura gospodarcza 0 โหวต
24/08/2015 spadek koniunktury [pl] การออกเสียง : spadek koniunktury 0 โหวต
24/08/2015 prognozowanie koniunktury [pl] การออกเสียง : prognozowanie koniunktury 0 โหวต
24/08/2015 wskaźnik koniunktury [pl] การออกเสียง : wskaźnik koniunktury 0 โหวต
24/08/2015 wskaźniki koniunktury [pl] การออกเสียง : wskaźniki koniunktury 0 โหวต
24/08/2015 recesja gospodarcza [pl] การออกเสียง : recesja gospodarcza 0 โหวต
24/08/2015 ożywienie gospodarcze [pl] การออกเสียง : ożywienie gospodarcze 0 โหวต
24/08/2015 obrót globalny [pl] การออกเสียง : obrót globalny 0 โหวต
24/08/2015 sytuacja gospodarcza [pl] การออกเสียง : sytuacja gospodarcza 0 โหวต
24/08/2015 wskaźnik siły nabywczej [pl] การออกเสียง : wskaźnik siły nabywczej 0 โหวต
24/08/2015 kapitał zmobilizowany [pl] การออกเสียง : kapitał zmobilizowany 0 โหวต
24/08/2015 makler wekslowy [pl] การออกเสียง : makler wekslowy 0 โหวต
24/08/2015 zlecenie kasujące [pl] การออกเสียง : zlecenie kasujące 0 โหวต
24/08/2015 akumulacja kapitału [pl] การออกเสียง : akumulacja kapitału 0 โหวต