ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/03/2012 sparti [scn] การออกเสียงคำว่า sparti คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/03/2012 de Nobili [it] การออกเสียงคำว่า de Nobili คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/03/2012 Martin Scorsese [it] การออกเสียงคำว่า Martin Scorsese คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/03/2012 Robert de Nobili [it] การออกเสียงคำว่า Robert de Nobili คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/03/2012 Consorzio del Formaggio [it] การออกเสียงคำว่า Consorzio del Formaggio คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 spartiri [scn] การออกเสียงคำว่า spartiri คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 struppiari [scn] การออกเสียงคำว่า struppiari คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 gnutticari [scn] การออกเสียงคำว่า gnutticari คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 pici (snc) [scn] การออกเสียงคำว่า pici (snc) คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 mussu [scn] การออกเสียงคำว่า mussu คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 vuscari [scn] การออกเสียงคำว่า vuscari คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 affruntarisi [scn] การออกเสียงคำว่า affruntarisi คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 affruntusu [scn] การออกเสียงคำว่า affruntusu คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 carusu [scn] การออกเสียงคำว่า carusu คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 principiari [scn] การออกเสียงคำว่า principiari คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 tila (snc) [scn] การออกเสียงคำว่า tila (snc) คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 spurtusari [scn] การออกเสียงคำว่า spurtusari คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 rimunnari [scn] การออกเสียงคำว่า rimunnari คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 pruvulazzu [scn] การออกเสียงคำว่า pruvulazzu คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 cantunera [scn] การออกเสียงคำว่า cantunera คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 susirisi [scn] การออกเสียงคำว่า susirisi คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 sanari [scn] การออกเสียงคำว่า sanari คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 fezza [scn] การออกเสียงคำว่า fezza คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 nenti [scn] การออกเสียงคำว่า nenti คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 pacinziusu [scn] การออกเสียงคำว่า pacinziusu คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 ammucciuni [scn] การออกเสียงคำว่า ammucciuni คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/02/2012 putia [scn] การออกเสียงคำว่า putia คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 vastedda [scn] การออกเสียงคำว่า vastedda คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 citrignu [scn] การออกเสียงคำว่า citrignu คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2012 dammusu [scn] การออกเสียงคำว่า dammusu คะแนนโหวต 0 คะแนน