ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/11/2017 Quarr Abbey [en] การออกเสียงคำว่า Quarr Abbey คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/10/2017 alrewas [en] การออกเสียงคำว่า alrewas คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2015 Irchester [en] การออกเสียงคำว่า Irchester คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2015 Mariamne [en] การออกเสียงคำว่า Mariamne คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2015 Terre Verte [en] การออกเสียงคำว่า Terre Verte คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2015 Rosinante [en] การออกเสียงคำว่า Rosinante คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2015 Thomas Bewick [en] การออกเสียงคำว่า Thomas Bewick คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2015 Omar Khayyám [en] การออกเสียงคำว่า Omar Khayyám คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2015 tautosyllabic [en] การออกเสียงคำว่า tautosyllabic คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2015 cystic artery [en] การออกเสียงคำว่า cystic artery คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2015 ice sheet [en] การออกเสียงคำว่า ice sheet คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2015 Ianding [en] การออกเสียงคำว่า Ianding คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2015 Deborah Kerr [en] การออกเสียงคำว่า Deborah Kerr คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/10/2015 potholder [en] การออกเสียงคำว่า potholder คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/07/2015 Paul Robeson [en] การออกเสียงคำว่า Paul Robeson คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2015 deiform [en] การออกเสียงคำว่า deiform คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2015 Frank Horsfall [en] การออกเสียงคำว่า Frank Horsfall คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2015 Duolingo [en] การออกเสียงคำว่า Duolingo คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2015 planners [en] การออกเสียงคำว่า planners คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2015 cross-references [en] การออกเสียงคำว่า cross-references คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2015 cross-referenced [en] การออกเสียงคำว่า cross-referenced คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2015 start [en] การออกเสียงคำว่า start คะแนนโหวต 1 คะแนน
20/07/2015 inconspicuousness [en] การออกเสียงคำว่า inconspicuousness คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/07/2015 Isbister [en] การออกเสียงคำว่า Isbister คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/06/2015 Scone [en] การออกเสียงคำว่า Scone คะแนนโหวต -1 คะแนน
13/04/2015 Yeo [en] การออกเสียงคำว่า Yeo คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2015 bona fide [en] การออกเสียงคำว่า bona fide คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/04/2015 sergeant [en] การออกเสียงคำว่า sergeant คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/04/2015 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/04/2015 fleur de lys [en] การออกเสียงคำว่า fleur de lys คะแนนโหวต 0 คะแนน