ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/06/2009 kilómetros [es] การออกเสียง : kilómetros 0 โหวต
05/06/2009 corrientes marinas [es] การออกเสียง : corrientes marinas 0 โหวต
05/06/2009 caído [es] การออกเสียง : caído 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/06/2009 familias [es] การออกเสียง : familias 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/06/2009 decidieron [es] การออกเสียง : decidieron 0 โหวต
05/06/2009 especulan [es] การออกเสียง : especulan 0 โหวต
05/06/2009 negado [es] การออกเสียง : negado 0 โหวต
05/06/2009 atenerse [es] การออกเสียง : atenerse 0 โหวต
05/06/2009 luto [es] การออกเสียง : luto 0 โหวต
05/06/2009 aéreo [es] การออกเสียง : aéreo 0 โหวต
05/06/2009 franceses [es] การออกเสียง : franceses 0 โหวต
05/06/2009 embajador [es] การออกเสียง : embajador 0 โหวต
05/06/2009 rito [es] การออกเสียง : rito 1 โหวต
05/06/2009 mantenerse [es] การออกเสียง : mantenerse 0 โหวต
05/06/2009 toreros [es] การออกเสียง : toreros 0 โหวต
05/06/2009 funerario [es] การออกเสียง : funerario 0 โหวต
05/06/2009 preceptivo [es] การออกเสียง : preceptivo 0 โหวต
05/06/2009 malsonante [es] การออกเสียง : malsonante 0 โหวต
05/06/2009 farisea [es] การออกเสียง : farisea 0 โหวต
05/06/2009 importantes [es] การออกเสียง : importantes 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/06/2009 coherente [es] การออกเสียง : coherente 0 โหวต
05/06/2009 ganas [es] การออกเสียง : ganas -1 โหวต
05/06/2009 verle [es] การออกเสียง : verle 0 โหวต
05/06/2009 prácticamente [es] การออกเสียง : prácticamente 0 โหวต
05/06/2009 asomarse [es] การออกเสียง : asomarse 0 โหวต
05/06/2009 mirón [es] การออกเสียง : mirón 0 โหวต
05/06/2009 descubriendo [es] การออกเสียง : descubriendo 0 โหวต
05/06/2009 Coco Ortega [es] การออกเสียง : Coco Ortega 0 โหวต
05/06/2009 burdel [es] การออกเสียง : burdel 0 โหวต
05/06/2009 recinto [es] การออกเสียง : recinto 0 โหวต