สมาชิก:

juvasul

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ juvasul

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/05/2020 tsäi [vro] การออกเสียง : tsäi 0 โหวต
18/10/2019 Olõq terveq tulõma [vro] การออกเสียง : Olõq terveq tulõma 0 โหวต
21/09/2019 Noh, võtamiq sis sünnüpäävälatsõ tervüses! [vro] การออกเสียง : Noh, võtamiq sis sünnüpäävälatsõ tervüses! 0 โหวต
21/09/2019 tervüses [vro] การออกเสียง : tervüses 0 โหวต
03/02/2019 Võro kiil' om illos kiil'. [vro] การออกเสียง : Võro kiil' om illos kiil'. 0 โหวต
03/02/2019 võro kiilʼ [vro] การออกเสียง : võro kiilʼ 0 โหวต
03/02/2019 Aitjumma, häste, kuis hindäl? [vro] การออกเสียง : Aitjumma, häste, kuis hindäl? 0 โหวต
03/02/2019 Miä su nimi om? [vro] การออกเสียง : Miä su nimi om? 0 โหวต
03/02/2019 Kost sa peri olõt? [vro] การออกเสียง : Kost sa peri olõt? 0 โหวต
03/02/2019 Pallõsi ütleq tuud viilkõrd [vro] การออกเสียง : Pallõsi ütleq tuud viilkõrd 0 โหวต
03/02/2019 Pallõsi kirodaq tuu üles [vro] การออกเสียง : Pallõsi kirodaq tuu üles 0 โหวต
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? [vro] การออกเสียง : Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? 0 โหวต
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt võro kiilt? [vro] การออกเสียง : Kas sa kõnõlõt võro kiilt? 0 โหวต
03/02/2019 Kuis üteldäq ... võro keelen? [vro] การออกเสียง : Kuis üteldäq ... võro keelen? 0 โหวต
03/02/2019 Ku pall'o tuu mass? [vro] การออกเสียง : Ku pall'o tuu mass? 0 โหวต
03/02/2019 Seo imänd tasos kõgõ iist [vro] การออกเสียง : Seo imänd tasos kõgõ iist 0 โหวต
03/02/2019 Seo esänd tasos kõgõ iist [vro] การออกเสียง : Seo esänd tasos kõgõ iist 0 โหวต
03/02/2019 Kas sa tahasiq tandsiq? [vro] การออกเสียง : Kas sa tahasiq tandsiq? 0 โหวต
03/02/2019 Käüq mu mant minemä! [vro] การออกเสียง : Käüq mu mant minemä! 0 โหวต
03/02/2019 Mu nimi om ... [vro] การออกเสียง : Mu nimi om ... 0 โหวต
03/02/2019 Ma olõ ... aastakka vana [vro] การออกเสียง : Ma olõ ... aastakka vana 0 โหวต
03/02/2019 Ku vana sa olõt? [vro] การออกเสียง : Ku vana sa olõt? 0 โหวต
03/02/2019 Kas sa saat võro keelest arvo? [vro] การออกเสียง : Kas sa saat võro keelest arvo? 0 โหวต
03/02/2019 Ma kõnõlõ-õi võro kiilt [vro] การออกเสียง : Ma kõnõlõ-õi võro kiilt 0 โหวต
03/02/2019 Võro Instituut' [vro] การออกเสียง : Võro Instituut' 0 โหวต
29/11/2017 õkva [vro] การออกเสียง : õkva 0 โหวต
29/11/2017 Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. [vro] การออกเสียง : Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. 0 โหวต
29/11/2017 pudsunudsija [vro] การออกเสียง : pudsunudsija 0 โหวต
29/11/2017 Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. [vro] การออกเสียง : Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. 0 โหวต
29/11/2017 hürrümürrü [vro] การออกเสียง : hürrümürrü 0 โหวต