สมาชิก:

juvasul

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ juvasul

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
21/09/2019 Noh, võtamiq sis sünnüpäävälatsõ tervüses! [vro] การออกเสียง : Noh, võtamiq sis sünnüpäävälatsõ tervüses! 0 โหวต
03/02/2019 Võro kiil' om illos kiil'. [vro] การออกเสียง : Võro kiil' om illos kiil'. 0 โหวต
03/02/2019 Aitjumma, häste, kuis hindäl? [vro] การออกเสียง : Aitjumma, häste, kuis hindäl? 0 โหวต
03/02/2019 Miä su nimi om? [vro] การออกเสียง : Miä su nimi om? 0 โหวต
03/02/2019 Kost sa peri olõt? [vro] การออกเสียง : Kost sa peri olõt? 0 โหวต
03/02/2019 Pallõsi ütleq tuud viilkõrd [vro] การออกเสียง : Pallõsi ütleq tuud viilkõrd 0 โหวต
03/02/2019 Pallõsi kirodaq tuu üles [vro] การออกเสียง : Pallõsi kirodaq tuu üles 0 โหวต
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? [vro] การออกเสียง : Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? 0 โหวต
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt võro kiilt? [vro] การออกเสียง : Kas sa kõnõlõt võro kiilt? 0 โหวต
03/02/2019 Kuis üteldäq ... võro keelen? [vro] การออกเสียง : Kuis üteldäq ... võro keelen? 0 โหวต
03/02/2019 Ku pall'o tuu mass? [vro] การออกเสียง : Ku pall'o tuu mass? 0 โหวต
03/02/2019 Seo imänd tasos kõgõ iist [vro] การออกเสียง : Seo imänd tasos kõgõ iist 0 โหวต
03/02/2019 Seo esänd tasos kõgõ iist [vro] การออกเสียง : Seo esänd tasos kõgõ iist 0 โหวต
03/02/2019 Kas sa tahasiq tandsiq? [vro] การออกเสียง : Kas sa tahasiq tandsiq? 0 โหวต
03/02/2019 Käüq mu mant minemä! [vro] การออกเสียง : Käüq mu mant minemä! 0 โหวต
03/02/2019 Mu nimi om ... [vro] การออกเสียง : Mu nimi om ... 0 โหวต
03/02/2019 Ma olõ ... aastakka vana [vro] การออกเสียง : Ma olõ ... aastakka vana 0 โหวต
03/02/2019 Ku vana sa olõt? [vro] การออกเสียง : Ku vana sa olõt? 0 โหวต
03/02/2019 Kas sa saat võro keelest arvo? [vro] การออกเสียง : Kas sa saat võro keelest arvo? 0 โหวต
03/02/2019 Ma kõnõlõ-õi võro kiilt [vro] การออกเสียง : Ma kõnõlõ-õi võro kiilt 0 โหวต
30/11/2017 Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. [vro] การออกเสียง : Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. 0 โหวต
29/11/2017 Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. [vro] การออกเสียง : Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. 0 โหวต
29/11/2017 Seo om mürre piim. [vro] การออกเสียง : Seo om mürre piim. 0 โหวต
29/11/2017 Tulku-ui sa taaha minno tsusk'ma joht! [vro] การออกเสียง : Tulku-ui sa taaha minno tsusk'ma joht! 0 โหวต
29/11/2017 Tulõq õkva siiäq! [vro] การออกเสียง : Tulõq õkva siiäq! 0 โหวต
29/11/2017 Taa pütäl' om üts' sääne verenudsija vagõl. [vro] การออกเสียง : Taa pütäl' om üts' sääne verenudsija vagõl. 0 โหวต
29/11/2017 No taa rüäjüväserbähtüs om iks üts' määnegiq juuk'. [vro] การออกเสียง : No taa rüäjüväserbähtüs om iks üts' määnegiq juuk'. 0 โหวต
29/11/2017 Ku kardohkilõ hämmätüs pääle tetäq, sis saa hää. [vro] การออกเสียง : Ku kardohkilõ hämmätüs pääle tetäq, sis saa hää. 0 โหวต
29/11/2017 Taa kesev om üts nurmõvili. [vro] การออกเสียง : Taa kesev om üts nurmõvili. 0 โหวต
29/11/2017 Olõ-õi mul parhillaq joht aigo taad asja tetäq. [vro] การออกเสียง : Olõ-õi mul parhillaq joht aigo taad asja tetäq. 0 โหวต