สมาชิก:

juvasul

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ juvasul

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี การออกเสียง ข้อมูล
03/02/2019 Võro kiil' om illos kiil'. [vro] การออกเสียง : Võro kiil' om illos kiil'. 0 โหวต
30/11/2017 Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. [vro] การออกเสียง : Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. 0 โหวต
29/11/2017 Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. [vro] การออกเสียง : Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. 0 โหวต
29/11/2017 Seo om mürre piim. [vro] การออกเสียง : Seo om mürre piim. 0 โหวต
29/11/2017 Tulku-ui sa taaha minno tsusk'ma joht! [vro] การออกเสียง : Tulku-ui sa taaha minno tsusk'ma joht! 0 โหวต
29/11/2017 Tulõq õkva siiäq! [vro] การออกเสียง : Tulõq õkva siiäq! 0 โหวต
29/11/2017 Taa pütäl' om üts' sääne verenudsija vagõl. [vro] การออกเสียง : Taa pütäl' om üts' sääne verenudsija vagõl. 0 โหวต
29/11/2017 No taa rüäjüväserbähtüs om iks üts' määnegiq juuk'. [vro] การออกเสียง : No taa rüäjüväserbähtüs om iks üts' määnegiq juuk'. 0 โหวต
29/11/2017 Ku kardohkilõ hämmätüs pääle tetäq, sis saa hää. [vro] การออกเสียง : Ku kardohkilõ hämmätüs pääle tetäq, sis saa hää. 0 โหวต
29/11/2017 Taa kesev om üts nurmõvili. [vro] การออกเสียง : Taa kesev om üts nurmõvili. 0 โหวต
29/11/2017 Olõ-õi mul parhillaq joht aigo taad asja tetäq. [vro] การออกเสียง : Olõ-õi mul parhillaq joht aigo taad asja tetäq. 0 โหวต
29/11/2017 Pudsunudsija um üts majapidämise riist. [vro] การออกเสียง : Pudsunudsija um üts majapidämise riist. 0 โหวต
29/11/2017 Võro kiil om võrokõisi imäkiil. [vro] การออกเสียง : Võro kiil om võrokõisi imäkiil. 0 โหวต
03/09/2016 Tuul naasõl um verrev mäntli säläh. [vro] การออกเสียง : Tuul naasõl um verrev mäntli säläh. 0 โหวต
20/11/2015 abd-raamat om sama, miä aabits [vro] การออกเสียง : abd-raamat om sama, miä aabits 0 โหวต
20/11/2015 aabits om kooliraamat [vro] การออกเสียง : aabits om kooliraamat 0 โหวต