ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/07/2009 rabii [ilo] การออกเสียง : rabii 0 โหวต
07/07/2009 buringetnget [ilo] การออกเสียง : buringetnget 0 โหวต
07/07/2009 bakes [ilo] การออกเสียง : bakes 0 โหวต
07/07/2009 bangabanga [ilo] การออกเสียง : bangabanga 0 โหวต
07/07/2009 bayyek [ilo] การออกเสียง : bayyek 0 โหวต
07/07/2009 baket [ilo] การออกเสียง : baket 0 โหวต
07/07/2009 buaya [ilo] การออกเสียง : buaya 0 โหวต
07/07/2009 bagtit [ilo] การออกเสียง : bagtit 0 โหวต
07/07/2009 bisukol [ilo] การออกเสียง : bisukol 0 โหวต