สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
26/10/2020 церемониален [bg] การออกเสียง : церемониален 0 โหวต
23/10/2020 ускорител [bg] การออกเสียง : ускорител 0 โหวต
17/10/2020 подтик [bg] การออกเสียง : подтик 0 โหวต
17/10/2020 поклащане [bg] การออกเสียง : поклащане 0 โหวต
17/10/2020 полюляване [bg] การออกเสียง : полюляване 0 โหวต
13/10/2020 пороен дъжд [bg] การออกเสียง : пороен дъжд 0 โหวต
10/10/2020 всичко на всичко [bg] การออกเสียง : всичко на всичко 0 โหวต
07/10/2020 бъзикам се [bg] การออกเสียง : бъзикам се 0 โหวต
05/10/2020 пръдня [bg] การออกเสียง : пръдня 0 โหวต
01/10/2020 разумност [bg] การออกเสียง : разумност 0 โหวต
24/09/2020 мислим (мисл'им) [bg] การออกเสียง : мислим (мисл'им) 0 โหวต
20/09/2020 субстанция [bg] การออกเสียง : субстанция 0 โหวต
20/09/2020 сам самичък [bg] การออกเสียง : сам самичък 0 โหวต
20/08/2020 типаж [bg] การออกเสียง : типаж 0 โหวต
20/08/2020 персонаж [bg] การออกเสียง : персонаж 0 โหวต
09/08/2020 скицирам [bg] การออกเสียง : скицирам 0 โหวต
05/08/2020 удрам се [mk] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
04/08/2020 съвпадам [bg] การออกเสียง : съвпадам 0 โหวต
04/08/2020 припокривам [bg] การออกเสียง : припокривам 0 โหวต
04/08/2020 припокривам се [bg] การออกเสียง : припокривам се 0 โหวต
04/08/2020 разлагам се [bg] การออกเสียง : разлагам се 0 โหวต
01/08/2020 седимент [bg] การออกเสียง : седимент 0 โหวต
25/07/2020 форсирам [bg] การออกเสียง : форсирам 0 โหวต
25/07/2020 организирам се [bg] การออกเสียง : организирам се 0 โหวต
24/07/2020 обвиващо [bg] การออกเสียง : обвиващо 0 โหวต
24/07/2020 обвиващ [bg] การออกเสียง : обвиващ 0 โหวต
24/07/2020 покриващо [bg] การออกเสียง : покриващо 0 โหวต
24/07/2020 изглеждащ [bg] การออกเสียง : изглеждащ 0 โหวต
20/07/2020 подлъган съм [bg] การออกเสียง : подлъган съм 0 โหวต
20/07/2020 привлечен съм [bg] การออกเสียง : привлечен съм 0 โหวต