ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/03/2010 precedida [es] การออกเสียงคำว่า precedida คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 triptongos [es] การออกเสียงคำว่า triptongos คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 monosílabas [es] การออกเสียงคำว่า monosílabas คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 diacrítica [es] การออกเสียงคำว่า diacrítica คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 aletargarse [es] การออกเสียงคำว่า aletargarse คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 endócrino [es] การออกเสียงคำว่า endócrino คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 anaxágoras [es] การออกเสียงคำว่า anaxágoras คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 fluorescente [es] การออกเสียงคำว่า fluorescente คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 ópalo [es] การออกเสียงคำว่า ópalo คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 zambullir [es] การออกเสียงคำว่า zambullir คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/03/2010 aseando [es] การออกเสียงคำว่า aseando คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 enhebrado [es] การออกเสียงคำว่า enhebrado คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 pizarrón [es] การออกเสียงคำว่า pizarrón คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 cerciorar [es] การออกเสียงคำว่า cerciorar คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 mecer [es] การออกเสียงคำว่า mecer คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 escudriñado [es] การออกเสียงคำว่า escudriñado คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 resello [es] การออกเสียงคำว่า resello คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 susceptible [es] การออกเสียงคำว่า susceptible คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 diferenciando [es] การออกเสียงคำว่า diferenciando คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 recogiendo [es] การออกเสียงคำว่า recogiendo คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 trenzando [es] การออกเสียงคำว่า trenzando คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 trenzado [es] การออกเสียงคำว่า trenzado คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 herniado [es] การออกเสียงคำว่า herniado คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 avituallado [es] การออกเสียงคำว่า avituallado คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 amplificando [es] การออกเสียงคำว่า amplificando คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 ensuciando [es] การออกเสียงคำว่า ensuciando คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 exhumando [es] การออกเสียงคำว่า exhumando คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 exhumado [es] การออกเสียงคำว่า exhumado คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 exhumador [es] การออกเสียงคำว่า exhumador คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/03/2010 auspiciando [es] การออกเสียงคำว่า auspiciando คะแนนโหวต 0 คะแนน