ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/01/2012 торһуд [xal] การออกเสียงคำว่า торһуд คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 һууҗмул [xal] การออกเสียงคำว่า һууҗмул คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 Тату [xal] การออกเสียงคำว่า Тату คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 һәрглх [xal] การออกเสียงคำว่า һәрглх คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 көөрх [xal] การออกเสียงคำว่า көөрх คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/01/2012 аав [xal] การออกเสียงคำว่า аав คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 ээҗ [xal] การออกเสียงคำว่า ээҗ คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/01/2012 нульмсн [xal] การออกเสียงคำว่า нульмсн คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/01/2012 хәләх [xal] การออกเสียงคำว่า хәләх คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 Тутрһн [xal] การออกเสียงคำว่า Тутрһн คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 тууль [xal] การออกเสียงคำว่า тууль คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 Зүн һарин нутг [xal] การออกเสียงคำว่า Зүн һарин нутг คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 Жөөлн [xal] การออกเสียงคำว่า Жөөлн คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 Өөрд [xal] การออกเสียงคำว่า Өөрд คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 Һалдан-Бошгт [xal] การออกเสียงคำว่า Һалдан-Бошгт คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 Хальмг Таңһч [xal] การออกเสียงคำว่า Хальмг Таңһч คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2011 дөрвүд [xal] การออกเสียงคำว่า дөрвүд คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2011 җаавадх [xal] การออกเสียงคำว่า җаавадх คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2011 иҗл [xal] การออกเสียงคำว่า иҗл คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2011 әрәсә [xal] การออกเสียงคำว่า әрәсә คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2011 өлкчн [xal] การออกเสียงคำว่า өлкчн คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2011 баавһа [xal] การออกเสียงคำว่า баавһа คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2011 тоомсрта [xal] การออกเสียงคำว่า тоомсрта คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2011 бәәлһнә нерн [xal] การออกเสียงคำว่า бәәлһнә нерн คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2011 мөрн [xal] การออกเสียงคำว่า мөрн คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2011 мөчн [xal] การออกเสียงคำว่า мөчн คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2011 моһа [xal] การออกเสียงคำว่า моһа คะแนนโหวต 0 คะแนน