ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/01/2012 торһуд [xal] การออกเสียง : торһуд 0 โหวต
23/01/2012 һууҗмул [xal] การออกเสียง : һууҗмул 0 โหวต
23/01/2012 Тату [xal] การออกเสียง : Тату 0 โหวต
23/01/2012 һәрглх [xal] การออกเสียง : һәрглх 0 โหวต
23/01/2012 көөрх [xal] การออกเสียง : көөрх 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/01/2012 аав [xal] การออกเสียง : аав 0 โหวต
23/01/2012 ээҗ [xal] การออกเสียง : ээҗ 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/01/2012 нульмсн [xal] การออกเสียง : нульмсн 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/01/2012 хәләх [xal] การออกเสียง : хәләх 0 โหวต
23/01/2012 Тутрһн [xal] การออกเสียง : Тутрһн 0 โหวต
23/01/2012 тууль [xal] การออกเสียง : тууль 0 โหวต
23/01/2012 Зүн һарин нутг [xal] การออกเสียง : Зүн һарин нутг 0 โหวต
23/01/2012 Жөөлн [xal] การออกเสียง : Жөөлн 0 โหวต
23/01/2012 Өөрд [xal] การออกเสียง : Өөрд 0 โหวต
23/01/2012 Һалдан-Бошгт [xal] การออกเสียง : Һалдан-Бошгт 0 โหวต
23/01/2012 Хальмг Таңһч [xal] การออกเสียง : Хальмг Таңһч 0 โหวต
05/03/2011 дөрвүд [xal] การออกเสียง : дөрвүд 0 โหวต
05/03/2011 җаавадх [xal] การออกเสียง : җаавадх 0 โหวต
05/03/2011 иҗл [xal] การออกเสียง : иҗл 0 โหวต
05/03/2011 әрәсә [xal] การออกเสียง : әрәсә 0 โหวต
05/03/2011 өлкчн [xal] การออกเสียง : өлкчн 0 โหวต
05/03/2011 баавһа [xal] การออกเสียง : баавһа 0 โหวต
05/03/2011 тоомсрта [xal] การออกเสียง : тоомсрта 0 โหวต
05/03/2011 бәәлһнә нерн [xal] การออกเสียง : бәәлһнә нерн 0 โหวต
05/03/2011 мөрн [xal] การออกเสียง : мөрн 0 โหวต
05/03/2011 мөчн [xal] การออกเสียง : мөчн 0 โหวต
05/03/2011 моһа [xal] การออกเสียง : моһа 0 โหวต