ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/03/2019 atipléis [es] การออกเสียง : atipléis 0 โหวต
02/03/2019 asfalté [es] การออกเสียง : asfalté 0 โหวต
02/03/2019 prohíjan [es] การออกเสียง : prohíjan 0 โหวต
02/03/2019 créticos [es] การออกเสียง : créticos 0 โหวต
02/03/2019 rujía [es] การออกเสียง : rujía 0 โหวต
02/03/2019 síquicas [es] การออกเสียง : síquicas 0 โหวต
02/03/2019 bromeé [es] การออกเสียง : bromeé 0 โหวต
02/03/2019 sagú [es] การออกเสียง : sagú 0 โหวต
02/03/2019 pepú [es] การออกเสียง : pepú 0 โหวต
02/03/2019 pelú [es] การออกเสียง : pelú 0 โหวต
02/03/2019 pirú [es] การออกเสียง : pirú 0 โหวต
02/03/2019 trascurrí [es] การออกเสียง : trascurrí 0 โหวต
02/03/2019 serillos [es] การออกเสียง : serillos 0 โหวต
02/03/2019 silicios [es] การออกเสียง : silicios 0 โหวต
02/03/2019 simplismos [es] การออกเสียง : simplismos 0 โหวต
02/03/2019 amplitudes [es] การออกเสียง : amplitudes 0 โหวต
02/03/2019 altitudes [es] การออกเสียง : altitudes 0 โหวต
02/03/2019 cristaloide [es] การออกเสียง : cristaloide 0 โหวต
02/03/2019 cristaloides [es] การออกเสียง : cristaloides 0 โหวต
02/03/2019 parónimas [es] การออกเสียง : parónimas 0 โหวต
02/03/2019 conyúdices [es] การออกเสียง : conyúdices 0 โหวต
02/03/2019 crustáceas [es] การออกเสียง : crustáceas 0 โหวต
02/03/2019 copríncipe [es] การออกเสียง : copríncipe 0 โหวต
02/03/2019 coloideas [es] การออกเสียง : coloideas 0 โหวต
02/03/2019 cicloideas [es] การออกเสียง : cicloideas 0 โหวต
02/03/2019 sordino [es] การออกเสียง : sordino 0 โหวต
02/03/2019 palón [es] การออกเสียง : palón 0 โหวต
02/03/2019 subreino [es] การออกเสียง : subreino 0 โหวต
02/03/2019 cuentachiles [es] การออกเสียง : cuentachiles 0 โหวต
02/03/2019 paltó [es] การออกเสียง : paltó 0 โหวต