ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/05/2015 divisés en deux catégories [fr] การออกเสียง : divisés en deux catégories 0 โหวต
13/05/2015 numération hébraïque [fr] การออกเสียง : numération hébraïque 0 โหวต
13/05/2015 mauvaises interprétations [fr] การออกเสียง : mauvaises interprétations 0 โหวต
13/05/2015 au cours de l'Antiquité [fr] การออกเสียง : au cours de l'Antiquité 0 โหวต
13/05/2015 La nouvelle recommandation [fr] การออกเสียง : La nouvelle recommandation 0 โหวต
13/05/2015 meilleure maîtrise [fr] การออกเสียง : meilleure maîtrise 0 โหวต
13/05/2015 opérations ultérieures [fr] การออกเสียง : opérations ultérieures 0 โหวต
13/05/2015 priorité prédéfinies [fr] การออกเสียง : priorité prédéfinies 0 โหวต
13/05/2015 lever l'ambiguïté [fr] การออกเสียง : lever l'ambiguïté 0 โหวต
13/05/2015 l'usage perdure aujourd'hui [fr] การออกเสียง : l'usage perdure aujourd'hui 0 โหวต
13/05/2015 sans fautes d’orthographe [fr] การออกเสียง : sans fautes d’orthographe 0 โหวต
13/05/2015 conclusions de l’enquête [fr] การออกเสียง : conclusions de l’enquête 0 โหวต
13/05/2015 suppression des parenthèses [fr] การออกเสียง : suppression des parenthèses 0 โหวต
13/05/2015 expressions archaïques [fr] การออกเสียง : expressions archaïques 0 โหวต
13/05/2015 notation algébrique [fr] การออกเสียง : notation algébrique 0 โหวต
13/05/2015 en toutes lettres sur un chéquier [fr] การออกเสียง : en toutes lettres sur un chéquier 0 โหวต
13/05/2015 Supplément alphanumérique cerclé [fr] การออกเสียง : Supplément alphanumérique cerclé 0 โหวต
13/05/2015 à la règle et au compas [fr] การออกเสียง : à la règle et au compas 0 โหวต
13/05/2015 de la gauche vers la droite [fr] การออกเสียง : de la gauche vers la droite 0 โหวต
13/05/2015 au fur et à mesure [fr] การออกเสียง : au fur et à mesure -1 โหวต
13/05/2015 bien dans sa peau [fr] การออกเสียง : bien dans sa peau 0 โหวต
13/05/2015 Complétez le formulaire [fr] การออกเสียง : Complétez le formulaire 0 โหวต
13/05/2015 obligations environnementales [fr] การออกเสียง : obligations environnementales 0 โหวต
13/05/2015 lors de l'entretien [fr] การออกเสียง : lors de l'entretien 0 โหวต
13/05/2015 certifiée conforme à la norme Qualité [fr] การออกเสียง : certifiée conforme à la norme Qualité 0 โหวต
13/05/2015 challenge positif [fr] การออกเสียง : challenge positif 0 โหวต
13/05/2015 empreinte écologique [fr] การออกเสียง : empreinte écologique 0 โหวต
13/05/2015 le rôle de chacun [fr] การออกเสียง : le rôle de chacun 0 โหวต
13/05/2015 quasiment intarissable [fr] การออกเสียง : quasiment intarissable 0 โหวต
13/05/2015 économie locale [fr] การออกเสียง : économie locale 0 โหวต