ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/10/2012 Agrotóxicos [pt] การออกเสียง : Agrotóxicos 0 โหวต
18/10/2012 hidrogéno [pt] การออกเสียง : hidrogéno 0 โหวต
18/10/2012 cloro [pt] การออกเสียง : cloro 0 โหวต
18/10/2012 meitnério [pt] การออกเสียง : meitnério 0 โหวต
18/10/2012 molibdénio [pt] การออกเสียง : molibdénio 0 โหวต
18/10/2012 neptúnio [pt] การออกเสียง : neptúnio 0 โหวต
18/10/2012 nitrogénio [pt] การออกเสียง : nitrogénio 0 โหวต
18/10/2012 plutónio [pt] การออกเสียง : plutónio 0 โหวต
18/10/2012 praseodímio [pt] การออกเสียง : praseodímio 0 โหวต
18/10/2012 protacnídio [pt] การออกเสียง : protacnídio 0 โหวต
18/10/2012 rénio [pt] การออกเสียง : rénio 0 โหวต
18/10/2012 roentgênio [pt] การออกเสียง : roentgênio 0 โหวต
18/10/2012 rádon [pt] การออกเสียง : rádon 0 โหวต
18/10/2012 ródio [pt] การออกเสียง : ródio 0 โหวต
18/10/2012 polónio [pt] การออกเสียง : polónio 0 โหวต
18/10/2012 platina [pt] การออกเสียง : platina 0 โหวต
18/10/2012 oxigénio [pt] การออกเสียง : oxigénio 0 โหวต
18/10/2012 ruténio [pt] การออกเสียง : ruténio 0 โหวต
18/10/2012 seabórgio [pt] การออกเสียง : seabórgio 0 โหวต
18/10/2012 selénio [pt] การออกเสียง : selénio 0 โหวต
18/10/2012 térbio [pt] การออกเสียง : térbio 0 โหวต
18/10/2012 tungsténio [pt] การออกเสียง : tungsténio 0 โหวต
18/10/2012 xénon [pt] การออกเสียง : xénon 0 โหวต
18/10/2012 convencionado [pt] การออกเสียง : convencionado 0 โหวต
18/10/2012 dirgimos [pt] การออกเสียง : dirgimos 0 โหวต
18/10/2012 escrevemos [pt] การออกเสียง : escrevemos 0 โหวต
18/10/2012 escrevo [pt] การออกเสียง : escrevo 0 โหวต
18/10/2012 dirijo [pt] การออกเสียง : dirijo 0 โหวต
10/01/2009 Garibaldo [pt] การออกเสียง : Garibaldo 0 โหวต
10/01/2009 alomorfia [pt] การออกเสียง : alomorfia 0 โหวต