ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/10/2020 유행이 뒤처지다 [ko] การออกเสียง : 유행이 뒤처지다 0 โหวต
20/10/2020 관심을 가지다 [ko] การออกเสียง : 관심을 가지다 0 โหวต
20/10/2020 확정적 [ko] การออกเสียง : 확정적 0 โหวต
20/10/2020 나누어 지고 [ko] การออกเสียง : 나누어 지고 0 โหวต
20/10/2020 짐을 함께 [ko] การออกเสียง : 짐을 함께 0 โหวต
20/10/2020 어려움과 [ko] การออกเสียง : 어려움과 0 โหวต
20/10/2020 어울려요 [ko] การออกเสียง : 어울려요 0 โหวต
20/10/2020 명령에 [ko] การออกเสียง : 명령에 0 โหวต
20/10/2020 줄도산 [ko] การออกเสียง : 줄도산 0 โหวต
20/10/2020 자세한 내용 [ko] การออกเสียง : 자세한 내용 0 โหวต
20/10/2020 복종하십시오 [ko] การออกเสียง : 복종하십시오 0 โหวต
20/10/2020 금기어 [ko] การออกเสียง : 금기어 0 โหวต
20/10/2020 탈원전 [ko] การออกเสียง : 탈원전 0 โหวต
20/10/2020 먼저 퇴근하겠습니다 [ko] การออกเสียง : 먼저 퇴근하겠습니다 0 โหวต
20/10/2020 먼저 들어가겠습니다 [ko] การออกเสียง : 먼저 들어가겠습니다 0 โหวต
19/10/2020 모나게 굴다 [ko] การออกเสียง : 모나게 굴다 0 โหวต
19/10/2020 저급하다 [ko] การออกเสียง : 저급하다 0 โหวต
19/10/2020 봉쇄하다 [ko] การออกเสียง : 봉쇄하다 0 โหวต
19/10/2020 소속사 [ko] การออกเสียง : 소속사 0 โหวต
19/10/2020 복부비만 [ko] การออกเสียง : 복부비만 0 โหวต
19/10/2020 강 황 [ko] การออกเสียง : 강 황 0 โหวต
19/10/2020 이거는 [ko] การออกเสียง : 이거는 0 โหวต
19/10/2020 저거는 연필이에요? [ko] การออกเสียง : 저거는 연필이에요? 0 โหวต
19/10/2020 이거는 뭐예요 [ko] การออกเสียง : 이거는 뭐예요 0 โหวต
19/10/2020 아니요, 볼펜이에요 [ko] การออกเสียง : 아니요, 볼펜이에요 0 โหวต
19/10/2020 저거는 [ko] การออกเสียง : 저거는 0 โหวต
19/10/2020 낱낱 [ko] การออกเสียง : 낱낱 0 โหวต
19/10/2020 그거는 [ko] การออกเสียง : 그거는 0 โหวต
19/10/2020 아니요, 없어요 [ko] การออกเสียง : 아니요, 없어요 0 โหวต
19/10/2020 이거는 한국어로 뭐예요 [ko] การออกเสียง : 이거는 한국어로 뭐예요 0 โหวต