ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/11/2008 élection [fr] การออกเสียง : élection 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 député [fr] การออกเสียง : député 0 โหวต
09/11/2008 jours [fr] การออกเสียง : jours 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 année [fr] การออกเสียง : année 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 mois [fr] การออกเสียง : mois 6 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 semaine [fr] การออกเสียง : semaine 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 samedi [fr] การออกเสียง : samedi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 vendredi [fr] การออกเสียง : vendredi 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 mercredi [fr] การออกเสียง : mercredi 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 Cartier [fr] การออกเสียง : Cartier 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 Bourgeault [fr] การออกเสียง : Bourgeault 0 โหวต
09/11/2008 ancêtres [fr] การออกเสียง : ancêtres 0 โหวต
09/11/2008 enseigné [fr] การออกเสียง : enseigné 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 anniversaires [fr] การออกเสียง : anniversaires 0 โหวต
09/11/2008 Marithé [fr] การออกเสียง : Marithé 0 โหวต
09/11/2008 Girbaud [fr] การออกเสียง : Girbaud 0 โหวต
09/11/2008 pour [fr] การออกเสียง : pour 0 โหวต
09/11/2008 travaillez [fr] การออกเสียง : travaillez 0 โหวต
09/11/2008 ouvrez [fr] การออกเสียง : ouvrez 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 regardez [fr] การออกเสียง : regardez 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 prenez [fr] การออกเสียง : prenez 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 gorgée [fr] การออกเสียง : gorgée 0 โหวต
09/11/2008 domestique [fr] การออกเสียง : domestique 0 โหวต
09/11/2008 L'Oréal [fr] การออกเสียง : L'Oréal 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
09/11/2008 septembre [fr] การออกเสียง : septembre 8 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 pourpre [fr] การออกเสียง : pourpre 0 โหวต
08/11/2008 coucher [fr] การออกเสียง : coucher 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 vaciller [fr] การออกเสียง : vaciller 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 sephora [fr] การออกเสียง : sephora 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/11/2008 cataracte [fr] การออกเสียง : cataracte 0 โหวต