สมาชิก:

Saena

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Saena

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/12/2010 străveziu [ro] การออกเสียง : străveziu 0 โหวต
04/12/2010 convingător [ro] การออกเสียง : convingător 0 โหวต
04/12/2010 aerian [ro] การออกเสียง : aerian 0 โหวต
04/12/2010 cilindru [ro] การออกเสียง : cilindru 0 โหวต
04/12/2010 decolat [ro] การออกเสียง : decolat 0 โหวต
04/12/2010 ţeavă [ro] การออกเสียง : ţeavă 0 โหวต
04/12/2010 nesăbuință [ro] การออกเสียง : nesăbuință 0 โหวต
04/12/2010 imprudență [ro] การออกเสียง : imprudență 0 โหวต
04/12/2010 grijuliu [ro] การออกเสียง : grijuliu 0 โหวต
04/12/2010 imprudent [ro] การออกเสียง : imprudent 0 โหวต
04/12/2010 butoiaş [ro] การออกเสียง : butoiaş 0 โหวต
04/12/2010 grijă [ro] การออกเสียง : grijă 0 โหวต
04/12/2010 priveghere [ro] การออกเสียง : priveghere 0 โหวต
04/12/2010 ghimpat [ro] การออกเสียง : ghimpat 0 โหวต
04/12/2010 băgare de seamă [ro] การออกเสียง : băgare de seamă 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/12/2010 socoti [ro] การออกเสียง : socoti 0 โหวต
04/12/2010 privegheat [ro] การออกเสียง : privegheat 0 โหวต
04/12/2010 luare-aminte [ro] การออกเสียง : luare-aminte 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/12/2010 socotință [ro] การออกเสียง : socotință 0 โหวต
04/12/2010 sarma [ro] การออกเสียง : sarma 0 โหวต
04/12/2010 paznic [ro] การออกเสียง : paznic 0 โหวต
04/12/2010 priveghea [ro] การออกเสียง : priveghea 0 โหวต
04/12/2010 ghicitoare [ro] การออกเสียง : ghicitoare 0 โหวต
04/12/2010 sârmă [ro] การออกเสียง : sârmă 0 โหวต
04/12/2010 prânz [ro] การออกเสียง : prânz 0 โหวต
04/12/2010 ghilotină [ro] การออกเสียง : ghilotină 0 โหวต
04/12/2010 ghilotina [ro] การออกเสียง : ghilotina 0 โหวต
04/12/2010 guler [ro] การออกเสียง : guler 0 โหวต
04/12/2010 oștire [ro] การออกเสียง : oștire 0 โหวต
04/12/2010 sociabil [ro] การออกเสียง : sociabil 0 โหวต