ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/03/2009 ritenuto [it] การออกเสียงคำว่า ritenuto คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/03/2009 colore [it] การออกเสียงคำว่า colore คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/03/2009 pitzinnu [sc] การออกเสียงคำว่า pitzinnu คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2009 chercu [sc] การออกเสียงคำว่า chercu คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2009 cariasa [sc] การออกเสียงคำว่า cariasa คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2009 fora [sc] การออกเสียงคำว่า fora คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2009 domo [sc] การออกเสียงคำว่า domo คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2009 ruju [sc] การออกเสียงคำว่า ruju คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2009 fintzas [sc] การออกเสียงคำว่า fintzas คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2009 Cixerri [sc] การออกเสียงคำว่า Cixerri คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2009 Federico Spoltore [it] การออกเสียงคำว่า Federico Spoltore คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2009 Alessandro Lecquio [it] การออกเสียงคำว่า Alessandro Lecquio คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/03/2009 Dicomano [it] การออกเสียงคำว่า Dicomano คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/03/2009 sa mama 'e su sole [sc] การออกเสียงคำว่า sa mama 'e su sole คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2009 Maria farranka [sc] การออกเสียงคำว่า Maria farranka คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2009 su carru 'e nannai [sc] การออกเสียงคำว่า su carru 'e nannai คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2009 turra [sc] การออกเสียงคำว่า turra คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2009 boi [sc] การออกเสียงคำว่า boi คะแนนโหวต -1 คะแนน
09/03/2009 pei [sc] การออกเสียงคำว่า pei คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2009 procu [sc] การออกเสียงคำว่า procu คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2009 stabi [sc] การออกเสียงคำว่า stabi คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2009 forru [sc] การออกเสียงคำว่า forru คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2009 furconi [sc] การออกเสียงคำว่า furconi คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2009 cullera [sc] การออกเสียงคำว่า cullera คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2009 Luxia arrabiosa [sc] การออกเสียงคำว่า Luxia arrabiosa คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2009 surbiles [sc] การออกเสียงคำว่า surbiles คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2009 muscas maceddas [sc] การออกเสียงคำว่า muscas maceddas คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2009 panas [sc] การออกเสียงคำว่า panas คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2009 pistoccu [sc] การออกเสียงคำว่า pistoccu คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/03/2009 coccoi [sc] การออกเสียงคำว่า coccoi คะแนนโหวต 0 คะแนน