ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/03/2009 ritenuto [it] การออกเสียง : ritenuto 0 โหวต
27/03/2009 colore [it] การออกเสียง : colore 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/03/2009 pitzinnu [sc] การออกเสียง : pitzinnu 0 โหวต
25/03/2009 chercu [sc] การออกเสียง : chercu 0 โหวต
25/03/2009 cariasa [sc] การออกเสียง : cariasa 0 โหวต
25/03/2009 fora [sc] การออกเสียง : fora 0 โหวต
25/03/2009 domo [sc] การออกเสียง : domo 0 โหวต
25/03/2009 ruju [sc] การออกเสียง : ruju 0 โหวต
25/03/2009 fintzas [sc] การออกเสียง : fintzas 0 โหวต
25/03/2009 Cixerri [sc] การออกเสียง : Cixerri 0 โหวต
25/03/2009 Federico Spoltore [it] การออกเสียง : Federico Spoltore 0 โหวต
25/03/2009 Alessandro Lecquio [it] การออกเสียง : Alessandro Lecquio 0 โหวต
25/03/2009 Dicomano [it] การออกเสียง : Dicomano 0 โหวต
11/03/2009 sa mama 'e su sole [sc] การออกเสียง : sa mama 'e su sole 0 โหวต
09/03/2009 Maria farranka [sc] การออกเสียง : Maria farranka 0 โหวต
09/03/2009 su carru 'e nannai [sc] การออกเสียง : su carru 'e nannai 0 โหวต
09/03/2009 turra [sc] การออกเสียง : turra 0 โหวต
09/03/2009 boi [sc] การออกเสียง : boi -1 โหวต
09/03/2009 pei [sc] การออกเสียง : pei 0 โหวต
09/03/2009 procu [sc] การออกเสียง : procu 0 โหวต
09/03/2009 stabi [sc] การออกเสียง : stabi 0 โหวต
09/03/2009 forru [sc] การออกเสียง : forru 0 โหวต
09/03/2009 furconi [sc] การออกเสียง : furconi 0 โหวต
09/03/2009 cullera [sc] การออกเสียง : cullera 0 โหวต
09/03/2009 Luxia arrabiosa [sc] การออกเสียง : Luxia arrabiosa 0 โหวต
06/03/2009 surbiles [sc] การออกเสียง : surbiles 0 โหวต
06/03/2009 muscas maceddas [sc] การออกเสียง : muscas maceddas 0 โหวต
06/03/2009 panas [sc] การออกเสียง : panas 0 โหวต
06/03/2009 pistoccu [sc] การออกเสียง : pistoccu 0 โหวต
06/03/2009 coccoi [sc] การออกเสียง : coccoi 0 โหวต