ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/10/2017 ejecutes [es] การออกเสียง : ejecutes 0 โหวต
24/10/2017 ejecutares [es] การออกเสียง : ejecutares 0 โหวต
24/10/2017 ejecutemos [es] การออกเสียง : ejecutemos 0 โหวต
24/10/2017 ejecutáremos [es] การออกเสียง : ejecutáremos 0 โหวต
24/10/2017 ejecutareis [es] การออกเสียง : ejecutareis 0 โหวต
24/10/2017 ejecutaren [es] การออกเสียง : ejecutaren 0 โหวต
24/10/2017 preparases [es] การออกเสียง : preparases 0 โหวต
24/10/2017 Xareló [es] การออกเสียง : Xareló 0 โหวต
24/10/2017 liceras [es] การออกเสียง : liceras 0 โหวต
24/10/2017 Maltese [es] การออกเสียง : Maltese 0 โหวต
24/10/2017 escorpeniformes [es] การออกเสียง : escorpeniformes 0 โหวต
24/10/2017 apuñalear [es] การออกเสียง : apuñalear 0 โหวต
24/10/2017 romperse los cuernos [es] การออกเสียง : romperse los cuernos 0 โหวต
24/10/2017 companaje [es] การออกเสียง : companaje 0 โหวต
24/10/2017 dirigi [es] การออกเสียง : dirigi 0 โหวต
24/10/2017 Puertoferrisa [es] การออกเสียง : Puertoferrisa 0 โหวต
24/10/2017 zarmurito [es] การออกเสียง : zarmurito 0 โหวต
24/10/2017 temblador [es] การออกเสียง : temblador 0 โหวต
24/10/2017 lejote [es] การออกเสียง : lejote 0 โหวต
24/10/2017 alante [es] การออกเสียง : alante 0 โหวต
24/10/2017 trambucar [es] การออกเสียง : trambucar 0 โหวต
24/10/2017 desagerar [es] การออกเสียง : desagerar 0 โหวต
24/10/2017 paraguatán [es] การออกเสียง : paraguatán 0 โหวต
24/10/2017 garrasí [es] การออกเสียง : garrasí 0 โหวต
24/10/2017 madrevieja [es] การออกเสียง : madrevieja 0 โหวต
24/10/2017 pataruco [es] การออกเสียง : pataruco 0 โหวต
24/10/2017 paraparo [es] การออกเสียง : paraparo 0 โหวต
24/10/2017 taita [es] การออกเสียง : taita 0 โหวต
24/10/2017 urao [es] การออกเสียง : urao 0 โหวต
24/10/2017 xaurado [es] การออกเสียง : xaurado 0 โหวต