ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
30/11/2012 ikpu [ig] รอการออกเสียง รอการออกเสียง