ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/09/2010 dicroismo [it] การออกเสียง : dicroismo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 dicroscopio [it] การออกเสียง : dicroscopio 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 dimetrico [it] การออกเสียง : dimetrico 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 dimorfo [it] การออกเสียง : dimorfo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 dislocazione [it] การออกเสียง : dislocazione 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 dolomia [it] การออกเสียง : dolomia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 drusa [it] การออกเสียง : drusa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 durezza [it] การออกเสียง : durezza 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 effusive [it] การออกเสียง : effusive 2 โหวต
12/09/2010 elettromagnetico [it] การออกเสียง : elettromagnetico 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 eluviale [it] การออกเสียง : eluviale 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 emerita [it] การออกเสียง : emerita 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 eruttiva [it] การออกเสียง : eruttiva 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 esacorallo [it] การออกเสียง : esacorallo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 esagonale [it] การออกเสียง : esagonale 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 euedrale [it] การออกเสียง : euedrale 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 evaporite [it] การออกเสียง : evaporite 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 amigdala [it] การออกเสียง : amigdala 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/09/2010 anedrale [it] การออกเสียง : anedrale 0 โหวต
12/09/2010 anfiboli [it] การออกเสียง : anfiboli 0 โหวต
12/09/2010 basalto [it] การออกเสียง : basalto 0 โหวต
12/09/2010 basica [it] การออกเสียง : basica 0 โหวต
12/09/2010 bastite [it] การออกเสียง : bastite 0 โหวต
12/09/2010 batolite [it] การออกเสียง : batolite 0 โหวต
12/09/2010 allotriomorfo [it] การออกเสียง : allotriomorfo 0 โหวต
12/09/2010 allocromatica [it] การออกเสียง : allocromatica 0 โหวต
12/09/2010 alleviale [it] การออกเสียง : alleviale 0 โหวต
12/09/2010 adularescenza [it] การออกเสียง : adularescenza 0 โหวต
12/09/2010 Adamantina [it] การออกเสียง : Adamantina 0 โหวต
12/09/2010 acqua regia [it] การออกเสียง : acqua regia 0 โหวต