ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/01/2010 weaning [en] การออกเสียง : weaning 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/01/2010 sebaceous [en] การออกเสียง : sebaceous 0 โหวต
27/01/2010 piloerector [en] การออกเสียง : piloerector 0 โหวต
27/01/2010 reflector [en] การออกเสียง : reflector 0 โหวต
27/01/2010 rehydrating [en] การออกเสียง : rehydrating 0 โหวต
27/01/2010 referenced [en] การออกเสียง : referenced 0 โหวต
25/01/2010 Kary Mullis [en] การออกเสียง : Kary Mullis 0 โหวต
25/01/2010 flip over [en] การออกเสียง : flip over 0 โหวต
25/01/2010 Monopteron [en] การออกเสียง : Monopteron 0 โหวต
25/01/2010 dolichocephalic [en] การออกเสียง : dolichocephalic 0 โหวต
25/01/2010 cliché [en] การออกเสียง : cliché 0 โหวต
22/01/2010 Albertan [en] การออกเสียง : Albertan 0 โหวต
22/01/2010 Holocene [en] การออกเสียง : Holocene 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/01/2010 Mississippian [en] การออกเสียง : Mississippian 0 โหวต
22/01/2010 Miocene [en] การออกเสียง : Miocene 0 โหวต
22/01/2010 Paleoproterozoic [en] การออกเสียง : Paleoproterozoic 0 โหวต
22/01/2010 Mesoproterozoic [en] การออกเสียง : Mesoproterozoic 0 โหวต
22/01/2010 Neoproterozoic [en] การออกเสียง : Neoproterozoic 0 โหวต
22/01/2010 interactively [en] การออกเสียง : interactively 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/01/2010 Basin Groups [en] การออกเสียง : Basin Groups 0 โหวต
22/01/2010 Paleoarchean [en] การออกเสียง : Paleoarchean 0 โหวต
22/01/2010 Mesoarchean [en] การออกเสียง : Mesoarchean 0 โหวต
22/01/2010 Neoarchean [en] การออกเสียง : Neoarchean 0 โหวต
22/01/2010 Ontarian [en] การออกเสียง : Ontarian 0 โหวต
21/01/2010 apoptosis [en] การออกเสียง : apoptosis 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/01/2010 ametabolous [en] การออกเสียง : ametabolous 0 โหวต
21/01/2010 notopodium [en] การออกเสียง : notopodium 0 โหวต
21/01/2010 tenaculum [en] การออกเสียง : tenaculum 0 โหวต
21/01/2010 hexapodous [en] การออกเสียง : hexapodous 0 โหวต
21/01/2010 collophore [en] การออกเสียง : collophore 0 โหวต