สมาชิก:

Covarrubias

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Covarrubias

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/10/2019 ἐθρέφθητε [grc] การออกเสียง : ἐθρέφθητε 0 โหวต
13/10/2019 ἐθρέφθημεν [grc] การออกเสียง : ἐθρέφθημεν 0 โหวต
13/10/2019 ἐθρέφθη [grc] การออกเสียง : ἐθρέφθη 0 โหวต
13/10/2019 ἐθρέφθης [grc] การออกเสียง : ἐθρέφθης 0 โหวต
13/10/2019 ἐθρέφθην [grc] การออกเสียง : ἐθρέφθην 0 โหวต
13/10/2019 ἐτράφησαν [grc] การออกเสียง : ἐτράφησαν 0 โหวต
13/10/2019 ἐτράφητε [grc] การออกเสียง : ἐτράφητε 0 โหวต
13/10/2019 ἐτράφημεν [grc] การออกเสียง : ἐτράφημεν 0 โหวต
13/10/2019 ἐτράφη [grc] การออกเสียง : ἐτράφη 0 โหวต
13/10/2019 ἐτράφης [grc] การออกเสียง : ἐτράφης 0 โหวต
13/10/2019 ἐτράφην [grc] การออกเสียง : ἐτράφην 0 โหวต
13/10/2019 τεθραμμένοι εἰσί [grc] การออกเสียง : τεθραμμένοι εἰσί 0 โหวต
13/10/2019 τέθραφθε [grc] การออกเสียง : τέθραφθε 0 โหวต
13/10/2019 τεθράμμεθα [grc] การออกเสียง : τεθράμμεθα 0 โหวต
13/10/2019 τέθραπται [grc] การออกเสียง : τέθραπται 0 โหวต
13/10/2019 τέθραψαι [grc] การออกเสียง : τέθραψαι 0 โหวต
13/10/2019 τέθραμμαι [grc] การออกเสียง : τέθραμμαι 0 โหวต
13/10/2019 τεθραμμένοι ἦσαν [grc] การออกเสียง : τεθραμμένοι ἦσαν 0 โหวต
13/10/2019 ἐτέθραφθε [grc] การออกเสียง : ἐτέθραφθε 0 โหวต
13/10/2019 ἐτεθράμμεθα [grc] การออกเสียง : ἐτεθράμμεθα 0 โหวต
13/10/2019 ἐτέθραπτο [grc] การออกเสียง : ἐτέθραπτο 0 โหวต
13/10/2019 ἐτέθραψο [grc] การออกเสียง : ἐτέθραψο 0 โหวต
13/10/2019 ἐτεθράμμην [grc] การออกเสียง : ἐτεθράμμην 0 โหวต
13/10/2019 τρεφώμεθα [grc] การออกเสียง : τρεφώμεθα 0 โหวต
13/10/2019 τρέφηται [grc] การออกเสียง : τρέφηται 0 โหวต
13/10/2019 τρέφωμαι [grc] การออกเสียง : τρέφωμαι 0 โหวต
13/10/2019 τρέφωνται [grc] การออกเสียง : τρέφωνται 0 โหวต
13/10/2019 τρέφησθε [grc] การออกเสียง : τρέφησθε 0 โหวต
13/10/2019 θρέψωνται [grc] การออกเสียง : θρέψωνται 0 โหวต
13/10/2019 θρέψησθε [grc] การออกเสียง : θρέψησθε 0 โหวต